Θέση και μέγεθος

Καθορίζει το μέγεθος και τη θέση της επιλεγμένης εικόνας, πλαισίου ή αντικειμένου OLE σε μια σελίδα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Θέση και μέγεθος.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Θέση και μέγεθος.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - Τεχνοτροπίες πλαισίου - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της καρτέλας Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Τύπος.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο - Πλαίσιο - Θέση και Μέγεθος.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες - Θέση και μέγεθος.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Εικόνα της καρτέλας Εικόνα, επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες - Θέση και Μέγεθος.

Στο μενού Αντικείμενο της καρτέλας Αντικείμενο, επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες - Θέση και Μέγεθος.

Από το πληκτρολόγιο:

F4, then Position and Size tab.

Από τη γραμμή κατάστασης:

Πατήστε στην περιοχή Επιλεγμένο μέγεθος αντικειμένου, στην καρτέλα Θέση και μέγεθος.


Μέγεθος

Πλάτος

Εισάγετε το πλάτος που θέλετε για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Αναλογικά

Υπολογίζει το πλάτος του επιλεγμένου αντικειμένου ως ποσοστό του πλάτους της περιοχής κειμένου στη σελίδα.

Σχετικό πλάτος σχέσης

Αποφασίζει τι σημαίνει πλάτος 100%: είτε περιοχή κειμένου (αποκλειόμενων των περιθωρίων) ή ολόκληρη τη σελίδα (συμπεριλαμβανομένων των περιθωρίων).

Ύψος

Εισάγετε το ύψος που θέλετε για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Αναλογικά

Υπολογίζει το ύψος του επιλεγμένου αντικειμένου ως ποσοστό του ύψους της περιοχής κειμένου στη σελίδα.

Σχετικό ύψος σχέσης

Αποφασίζει τι σημαίνει ύψος 100%: είτε περιοχή κειμένου (αποκλειόμενων των περιθωρίων) ή ολόκληρη τη σελίδα (συμπεριλαμβανομένων των περιθωρίων).

Διατήρηση αναλογίας

Διατηρεί την αναλογία ύψους και πλάτους όταν αλλάζετε τη ρύθμιση του πλάτους ή του ύψους.

Αρχικό μέγεθος

Επαναφέρει τις ρυθμίσεις μεγέθους του επιλεγμένου αντικειμένου στις αρχικές τιμές.

note

Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη για πλαίσια.


Αυτόματα

Προσαρμόζει αυτόματα το πλάτος ή το ύψος ενός πλαισίου για να ταιριάζει στα περιεχόμενα του πλαισίου. Αν θέλετε, μπορείτε να καθορίσετε το ελάχιστο πλάτος ή ύψος για το πλαίσιο.

note

Η επιλογή Αυτόματα είναι διαθέσιμη μόνο εάν επιλέξετε ένα πλαίσιο.


Αγκύρωση

Καθορίστε τις επιλογές αγκύρωσης για το επιλεγμένο αντικείμενο ή πλαίσιο. Οι επιλογές αγκύρωσης δεν είναι διαθέσιμες όταν ανοίγετε τον διάλογο από το παράθυρο τεχνοτροπίες.

Σε σελίδα

Αγκυρώνει την επιλογή στην τρέχουσα σελίδα.

Σε παράγραφο

Αγκυρώνει την επιλογή στην τρέχουσα παράγραφο.

Σε χαρακτήρα

Αγκυρώνει την επιλογή σε έναν χαρακτήρα. Αυτή είναι η προεπιλογή για τις εικόνες.

Ως χαρακτήρας

Αγκυρώνει την επιλογή ως χαρακτήρα. Το ύψος της τρέχουσας γραμμής μεταβάλλεται για να ταιριάζει στο ύψος της επιλογής.

Θέση

Καθορίστε τη θέση του επιλεγμένου αντικειμένου στην τρέχουσα σελίδα.

Οριζόντια

Επιλέξτε τη δυνατότητα οριζόντιας στοίχισης για το αντικείμενο. Η επιλογή καθορίζει τη θέση του αντικειμένου σε σχέση με την περιοχή ή τη γραμμή αναφοράς που έχει επιλεγεί στον αναπτυσσόμενο κατάλογο σε. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη εάν έχει επιλεγεί η αγκύρωση ως χαρακτήρας.

για

Εισάγετε το διάστημα που θα αφήσετε μεταξύ του αριστερού άκρου του επιλεγμένου αντικειμένου και του σημείου παραπομπής που επιλέγετε στο πλαίσιο Προς. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν επιλέξετε "Από αριστερά" στο πλαίσιο Οριζόντια.

στο

Επιλέξτε την περιοχή ή τη γραμμή αναφοράς για την επιλεγμένη επιλογή οριζόντιας στοίχισης. Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες:

Λάβετε υπόψη ότι το σύνολο των διαθέσιμων επιλογών εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του Anchor. Επομένως, ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλες οι επιλογές που αναφέρονται παραπάνω λόγω της τρέχουσας επιλογής του Anchor.

tip

Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα των επιλογών στοίχισης που επιλέγετε στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.


Κατοπτρισμός σε ζυγές σελίδες

Αντιστρέφει τις τρέχουσες ρυθμίσεις οριζόντιας στοίχισης σε ζυγές σελίδες.

tip

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές αναστροφής Εικόνα για να προσαρμόσετε τη διάταξη των αντικειμένων σε ζυγές και μονές σελίδες.


Κάθετα

Επιλέξτε την κάθετη στοίχιση για το αντικείμενο. Η επιλογή καθορίζει τη θέση του αντικειμένου ως προς την περιοχή ή τη γραμμή αναφοράς που έχει επιλεγεί στον πτυσσόμενο κατάλογο σε.

tip

Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα των επιλογών στοίχισης που επιλέγετε στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.


για

Εισαγάγετε τον χώρο που πρέπει να αφήσετε από την επάνω άκρη του αντικειμένου στην περιοχή ή τη γραμμή αναφοράς που έχει επιλεγεί στον πτυσσόμενο κατάλογο σε. Αυτή η επιλογή είναι ενεργή μόνο όταν έχουν επιλεγεί οι ακόλουθοι συνδυασμοί Κάθετη και Άγκυρα. Για αυτούς τους συνδυασμούς, μπορείτε να καθορίσετε τον χώρο που θα αφήσετε από:

Κάθετη

με άγκυρα

Από την κορυφή

Επάνω άκρο της επιλεγμένης περιοχής.
Οι θετικές τιμές μετακινούν το αντικείμενο προς τα κάτω, οι αρνητικές τιμές προς τα πάνω.

Σε σελίδα, Σε παράγραφο, Σε χαρακτήρα, ή Σε πλαίσιο

Από κάτω

Επιλεγμένη γραμμή αναφοράς.
Οι θετικές τιμές μετακινούν το αντικείμενο προς τα επάνω, οι αρνητικές τιμές προς τα κάτω.

Σε χαρακτήρα, ή Ως χαρακτήρα


στο

Επιλέξτε την περιοχή, ή τη γραμμή αναφοράς για την κατακόρυφη στοίχιση. Το αντικείμενο μπορεί να τοποθετηθεί ως προς τις ακόλουθες περιοχές ή γραμμές αναφοράς:

Λάβετε υπόψη ότι το σύνολο των διαθέσιμων επιλογών εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του Anchor. Επομένως, ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλες οι επιλογές που αναφέρονται παραπάνω λόγω της τρέχουσας επιλογής του Anchor.

note

Αν αγκυρώσετε ένα αντικείμενο σε ένα πλαίσιο με σταθερό ύψος, είναι διαθέσιμες μόνο οι επιλογές στοίχισης "Κάτω" και "Στο κέντρο".


Διατήρηση μέσα στα όρια του κειμένου

Διατηρεί το επιλεγμένο αντικείμενο εντός των ορίων διάταξης του κειμένου στο οποίο έχει αγκυρωθεί το αντικείμενο. Για να τοποθετήσετε το επιλεγμένο αντικείμενο οπουδήποτε στο έγγραφό σας, μην διαλέξετε αυτήν την επιλογή.

Από προεπιλογή, η επιλογή Διατήρηση στα όρια του κειμένου επιλέγεται όταν ανοίγετε ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε σε μια έκδοση του Writer παλιότερη από το OpenOffice.org 2.0. Όμως, αυτή η επιλογή δεν επιλέγεται όταν δημιουργείτε ένα έγγραφο ή όταν ανοίγετε ένα έγγραφο σε μορφή Microsoft Word (*.doc).

Να επιτρέπεται στο πλαίσιο να διαιρείται σε περισσότερες σελίδες

Επιτρέπει στο πλαίσιο να συνεχίσει σε μια επόμενη σελίδα όταν το περιεχόμενο του πλαισίου δεν ταιριάζει πλέον στην τρέχουσα σελίδα. Το περιεχόμενο γύρω από το πλαίσιο θα αναδιπλωθεί στην τελευταία σελίδα.

Από προεπιλογή, η επιλογή Να επιτρέπεται η διαίρεση του πλαισίου σε σελίδες είναι απενεργοποιημένη όταν δημιουργείτε ένα πλαίσιο κειμένου στο Writer. Ωστόσο, αυτή η επιλογή επιλέγεται όταν ανοίγετε ένα έγγραφο σε μορφές Microsoft Word, που περιέχει επιπλέοντες πίνακες.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Το πράσινο ορθογώνιο αναπαριστά το επιλεγμένο αντικείμενο και το κόκκινο ορθογώνιο το σημείο αναφοράς της στοίχισης. Εάν αγκυρώσετε το αντικείμενο ως χαρακτήρα, το ορθογώνιο αναφοράς μετατρέπεται σε κόκκινη γραμμή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!