Τύπος

Καθορίζει το μέγεθος και την θέση του επιλεγμένου αντικειμένου ή πλαισίου σε μία σελίδα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα -Ιδιότητες - Τύπος.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Τύπος.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε την καρτέλα μενού περιβάλλοντος Τροποποίηση/Δημιουργία - Τύπος.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο - Πλαίσιο - Τύπος.


Μέγεθος

Πλάτος

Εισάγετε το πλάτος που θέλετε για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Αναλογικά

Υπολογίζει το πλάτος του επιλεγμένου αντικειμένου ως ποσοστό του πλάτους της περιοχής κειμένου στη σελίδα.

Σχετικό πλάτος σχέσης

Αποφασίζει τι σημαίνει πλάτος 100%: είτε περιοχή κειμένου (αποκλειόμενων των περιθωρίων) ή ολόκληρη τη σελίδα (συμπεριλαμβανομένων των περιθωρίων).

Ύψος

Εισάγετε το ύψος που θέλετε για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Αναλογικά

Υπολογίζει το ύψος του επιλεγμένου αντικειμένου ως ποσοστό του ύψους της περιοχής κειμένου στη σελίδα.

Σχετικό ύψος σχέσης

Αποφασίζει τι σημαίνει ύψος 100%: είτε περιοχή κειμένου (αποκλειόμενων των περιθωρίων) ή ολόκληρη τη σελίδα (συμπεριλαμβανομένων των περιθωρίων).

Διατήρηση αναλογίας

Διατηρεί την αναλογία ύψους και πλάτους όταν αλλάζετε τη ρύθμιση του πλάτους ή του ύψους.

Αρχικό μέγεθος

Επαναφέρει τις ρυθμίσεις μεγέθους του επιλεγμένου αντικειμένου στις αρχικές τιμές.

note

Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη για πλαίσια.


Αυτόματα

Προσαρμόζει αυτόματα το πλάτος ή το ύψος ενός πλαισίου για να ταιριάζει στα περιεχόμενα του πλαισίου. Αν θέλετε, μπορείτε να καθορίσετε το ελάχιστο πλάτος ή ύψος για το πλαίσιο.

Εικονίδιο σημείωσης

Η επιλογή Αυτόματα είναι διαθέσιμη μόνο εάν επιλέξετε ένα πλαίσιο.


Αγκύρωση

Καθορίστε τις επιλογές αγκύρωσης για το επιλεγμένο αντικείμενο ή πλαίσιο. Οι επιλογές αγκύρωσης δεν είναι διαθέσιμες όταν ανοίγετε τον διάλογο από το παράθυρο τεχνοτροπίες.

Σε σελίδα

Αγκυρώνει την επιλογή στην τρέχουσα σελίδα.

Σε παράγραφο

Αγκυρώνει την επιλογή στην τρέχουσα παράγραφο.

Σε χαρακτήρα

Αγκυρώνει την επιλογή σε χαρακτήρα.

Ως χαρακτήρας

Αγκυρώνει την επιλογή ως χαρακτήρα. Το ύψος της τρέχουσας γραμμής μεταβάλλεται για να ταιριάζει στο ύψος της επιλογής.

Θέση

Καθορίστε τη θέση του επιλεγμένου αντικειμένου στην τρέχουσα σελίδα.

Οριζόντια

Επιλέξτε την επιλογή οριζόντιας στοίχισης για το αντικείμενο. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν επιλέξετε "αγκύρωση ως χαρακτήρας".

για

Εισάγετε το διάστημα που θα αφήσετε μεταξύ του αριστερού άκρου του επιλεγμένου αντικειμένου και του σημείου παραπομπής που επιλέγετε στο πλαίσιο Προς. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν επιλέξετε "Από αριστερά" στο πλαίσιο Οριζόντια.

στο

Επιλέξτε το σημείο αναφοράς για την επιλογή οριζόντιας στοίχισης.

Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα των επιλογών στοίχισης που επιλέγετε στο πλαίσιο προεπισκόπησης.

Κατοπτρισμός σε ζυγές σελίδες

Αντιστρέφει τις τρέχουσες ρυθμίσεις οριζόντιας στοίχισης σε ζυγές σελίδες.

tip

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές αναστροφής Εικόνα για να προσαρμόσετε τη διάταξη των αντικειμένων σε ζυγές και μονές σελίδες.


Κάθετα

Επιλέξτε την οριζόντια στοίχιση για το αντικείμενο.

Εικονίδιο σημείωσης

Αν αγκυρώσετε ένα αντικείμενο σε ένα πλαίσιο με σταθερό ύψος, είναι διαθέσιμες μόνο οι επιλογές στοίχισης "Κάτω" και "Στο κέντρο".


για

Εισάγετε το διάστημα που θα αφήσετε μεταξύ του πάνω άκρου του επιλεγμένου αντικειμένου και του σημείου αναφοράς που επιλέξατε στο πεδίο Προς. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν επιλέξετε "Από πάνω" ή "Από κάτω" (ως χαρακτήρας) στο πλαίσιο Κάθετα.

στο

Επιλέξτε το σημείο αναφοράς για την επιλογή κάθετης στοίχισης που έχετε διαλέξει.

Διατήρηση μέσα στα όρια του κειμένου

Διατηρεί το επιλεγμένο αντικείμενο εντός των ορίων διάταξης του κειμένου στο οποίο έχει αγκυρωθεί το αντικείμενο. Για να τοποθετήσετε το επιλεγμένο αντικείμενο οπουδήποτε στο έγγραφό σας, μην διαλέξετε αυτήν την επιλογή.

Από προεπιλογή, η επιλογή Διατήρηση στα όρια του κειμένου επιλέγεται όταν ανοίγετε ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε σε μια έκδοση του Writer παλιότερη από το OpenOffice.org 2.0. Όμως, αυτή η επιλογή δεν επιλέγεται όταν δημιουργείτε ένα έγγραφο ή όταν ανοίγετε ένα έγγραφο σε μορφή Microsoft Word (*.doc).

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Το πράσινο ορθογώνιο αναπαριστά το επιλεγμένο αντικείμενο και το κόκκινο ορθογώνιο το σημείο αναφοράς της στοίχισης. Εάν αγκυρώσετε το αντικείμενο ως χαρακτήρα, το ορθογώνιο αναφοράς μετατρέπεται σε κόκκινη γραμμή.

Μορφή - Αγκύρωση

Μορφή - Στοίχιση κειμένου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!