Υποσημείωση

Καθορίζει τις επιλογές διάταξης για τις υποσημειώσεις, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής που διαχωρίζει την υποσημείωση από το κύριο σώμα του εγγράφου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Υποσημείωση.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της καρτέλας Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Υποσημείωση.


Περιοχή υποσημειώσεων

Ορίστε το ύψος της περιοχής υποσημειώσεων.

Όχι μεγαλύτερο από την περιοχή σελίδας

Ρυθμίζει αυτόματα το ύψος της περιοχής υποσημείωσης ανάλογα με τον αριθμό των υποσημειώσεων.

Μέγιστο ύψος υποσημείωσης

Καθορίζει ένα μέγιστο ύψος για την περιοχή υποσημειώσεων. Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, έπειτα εισάγετε το ύψος.

Εισάγετε το μέγιστο ύψος για την περιοχή υποσημειώσεων.

Απόσταση από το κείμενο

Εισάγετε το μήκος διαστήματος που θα αφήσετε μεταξύ του κάτω περιθωρίου της σελίδας και της πρώτης γραμμής κειμένου στην περιοχή υποσημειώσεων.

Διαχωριστική γραμμή

Καθορίζει τη θέση και άλλες ιδιότητες της διαχωριστικής γραμμής.

Θέση

Επιλέξτε την οριζόντια στοίχιση για τη γραμμή που διαχωρίζει το κυρίως κείμενο από την περιοχή υποσημειώσεων.

Τεχνοτροπία

Επιλέξτε την τεχνοτροπία μορφοποίησης για τη διαχωριστική γραμμή. Αν δεν θέλετε μία διαχωριστική γραμμή, επιλέξτε "Καμία".

Πάχος

Επιλέξτε το πάχος της διαχωριστικής γραμμής.

Χρώμα

Επιλέξτε το χρώμα της διαχωριστικής γραμμής.

Μήκος

Εισάγετε το μήκος της διαχωριστικής γραμμής ως ποσοστό της περιοχής πλάτους της σελίδας.

Απόσταση από περιεχόμενα υποσημείωσης

Εισάγετε το μήκος διαστήματος που θα υπάρχει μεταξύ της διαχωριστικής γραμμής και της πρώτης γραμμής της περιοχής υποσημειώσεων.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να καθορίσετε την απόσταση μεταξύ δύο υποσημειώσεων, επιλέξτε Μορφή - Παράγραφος και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Εσοχές & διάστιχο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!