Επιλογές

Καθορίζει τον αριθμό στηλών και της διάταξή τους για την ενότητα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε το πλήκτρο Μορφή - Ενότητες - Επιλογές.


Οι ενότητες ακολουθούν τη συμπεριφορά της ροής κειμένου της σελίδας στην οποία εισάγονται.

Για παράδειγμα, αν εισάγετε μία ενότητα που χρησιμοποιεί μία διάταξη δύο στηλών σε μια τεχνοτροπία σελίδα που χρησιμοποιεί μία διάταξη τεσσάρων στηλών, η διάταξη των δύο στηλών εντίθεται μέσα σε μία από τις τέσσερις στήλες.

Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένθετες ενότητες, δηλαδή, μπορείτε να εισάγετε μία ενότητα μέσα σε μία άλλη ενότητα.

Στήλες

Καθορίζει τον αριθμό στηλών και τη διάταξη στηλών για μια τεχνοτροπία σελίδας, πλαισίου, ή ενότητας.

Εσοχές

Τοποθετεί εσοχή στην ενότητα με αριστερό και δεξί περιθώριο.

Περιοχή (παρασκήνιο, επισήμανση)

Ορίστε τις επιλογές γεμίσματος του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης ή στοιχείου εγγράφου.

Υποσημειώσεις/Σημειώσεις τέλους

Καθορίζει πού θα εμφανίζονται οι υποσημειώσεις και οι σημειώσεις τέλους καθώς και τις μορφές αρίθμησής τους.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!