Στήλες

Καθορίζει τον αριθμό στηλών και τη διάταξη στηλών για μια τεχνοτροπία σελίδας, πλαισίου, ή ενότητας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Στήλες.

Επιλέξτε Μορφή - Σελίδα τίτλου, επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας, πατήστε στο Επεξεργασία.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Στήλες.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο - Πλαίσιο - Στήλες.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - Τεχνοτροπίες σελίδας - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος για την επιλεγμένη τεχνοτροπία σελίδας - καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Στήλες.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Στήλες.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Ενότητα - Στήλες.

Επιλέξτε Μορφή - Ενότητα - πλήκτρο Επιλογές - καρτέλα Στήλες.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε την καρτέλα Διάταξη - Στήλες σελίδας - Περισσότερες επιλογές - Στήλες.

Στο μενού Διάταξη και στην καρτέλα Διάταξη, επιλέξτε Στήλες σελίδας.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Στήλες σελίδας

Στήλες σελίδας


Μπορείτε να επιλέξετε από τις προκαθορισμένες διατάξεις στηλών, ή να δημιουργήσετε τη δική σας. Όταν εφαρμόζετε μία διάταξη σε μια τεχνοτροπία σελίδας, όλες οι σελίδες που χρησιμοποιούν την τεχνοτροπία ενημερώνονται. Παρόμοια, όταν εφαρμόζετε μία διάταξη στηλών σε μια τεχνοτροπία πλαισίου, όλα τα πλαίσια που χρησιμοποιούν την τεχνοτροπία ενημερώνονται. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη διάταξη στηλών για ένα απλό πλαίσιο.

Ρυθμίσεις

Στήλες

Εισάγετε τον αριθμό στηλών που θέλετε στη σελίδα, στο πλαίσιο, ή στην ενότητα.

Πεδία επιλογής

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις προκαθορισμένες διατάξεις στηλών.

Οι συμβουλές οθόνης περιγρόυν κάθε προκαθορισμένη ενότητα.

Εφαρμογή σε

Επιλέξτε το στοιχείο στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε τη διάταξη στηλών. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε πρόσβαση σε αυτό τον διάλογο επιλέγοντας Μορφή - Στήλες.

note

Οι παρακάτω δύο επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη μορφοποίηση ενοτήτων.


Ισοκατανομή περιεχομένων σε όλες τις στήλες

Ισοκατανέμει το κείμενο σε ενότητες πολλαπλών στηλών.

Κατεύθυνση κειμένου

Διευκρινίστε την κατεύθυνση κειμένου για μια παράγραφο που χρησιμοποιεί την σύνθετη διαμόρφωση κειμένων (CTL). Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι μόνο διαθέσιμο εάν υποστηρίζεται και επιτρέπεται η σύνθετη διαμόρφωση κειμένων.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Η προεπισκόπηση της διάταξης στηλών εμφανίζει μόνο τις στήλες και όχι την περιβάλλουσα σελίδα.

Πλάτος και απόσταση

Αυτόματο πλάτος

Δημιουργεί στήλες ίσου πλάτους.

Εάν το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματο πλάτος δεν είναι επιλεγμένο, εισάγετε το πλάτος και τις επιλογές απόστασης για τις στήλες.

Στήλη

Εμφανίζει τον αριθμό στήλης, καθώς και το πλάτος και την απόσταση από τις παρακείμενες στήλες.

Αριστερό βέλος

Μετακινεί την προβολή στηλών κατά μία στήλη προς τα αριστερά.

Εικονίδιο αριστερού βέλους

Αριστερό βέλος

Δεξί βέλος

Μετακινεί την προβολή στηλών κατά μία στήλη προς τα δεξιά.

Εικονίδιο δεξιού βέλους

Δεξί βέλος

Πλάτος

Εισάγετε το πλάτος της στήλης.

Διάστιχο

Εισάγετε το μήκος του διαστήματος που θέλετε να αφήσετε μεταξύ των στηλών.

Διαχωριστική γραμμή

Η περιοχή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η διάταξή σας περιέχει περισσότερες από μία στήλες.

Τεχνοτροπία

Επιλέξτε την τεχνοτροπία μορφοποίησης για τη διαχωριστική γραμμή στηλών. Αν δεν θέλετε μία διαχωριστική γραμμή, επιλέξτε "Καμία".

Πλάτος

Εισάγετε το πλάτος της διαχωριστικής γραμμής.

Χρώμα

Επιλέξτε ένα χρώμα για τη διαχωριστική γραμμή.

Ύψος

Εισάγετε το μήκος της διαχωριστικής γραμμή ως ποσοστό του ύψους της περιοχής στηλών.

Θέση

Επιλέξτε την κατακόρυφη στοίχιση της διαχωριστικής γραμμή. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ή τιμή Ύψος της γραμμής είναι μικρότερη από 100%.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!