Αρχιγράμματα

Μορφοποιεί το πρώτο γράμμα μιας παραγράφου με ένα μεγάλο κεφαλαίο γράμμα, που μπορεί να εκτείνεται σε περισσότερες γραμμές. Η παράγραφος πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον σε τόσες γραμμές όσες καθορίζετε εσείς στο πλαίσιο γραμμές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Αρχιγράμματα.

Επιλέξτε την καρτέλα Προβολή - Τεχνοτροπίες -, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος Νέο/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Αρχιγράμματα.


Ρυθμίσεις

Εμφάνιση αρχιγραμμάτων

Εφαρμόζει τις ρυθμίσεις αρχιγραμμάτων στην επιλεγμένη παράγραφο.

Ολόκληρη λέξη

Εμφανίζει το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης στην παράγραφο ως αρχίγραμμα και τα υπόλοιπα γράμματα της λέξης ως μεγάλο μέγεθος.

Αριθμός χαρακτήρων

Εισάγετε τον αριθμό των χαρακτήρων που θα μετατραπούν σε αρχιγράμματα.

Γραμμές

Εισάγετε τον αριθμό γραμμών στις οποίες επιθυμείτε να εκτείνεται το αρχίγραμμα κάτω από την πρώτη γραμμή της παραγράφου. Οι πιο σύντομες παράγραφοι δεν μπορούν να δεχτούν αρχιγράμματα. Η επιλογή περιορίζεται σε 2-9 γραμμές.

Απόσταση από το κείμενο

Εισάγετε το διάστημα που θα αφήσετε μεταξύ των αρχιγραμμάτων και του υπόλοιπου κειμένου στην παράγραφο.

Περιεχόμενα

Κείμενο

Εισάγετε το κείμενο που επιθυμείτε να εμφανίζεται ως αρχιγράμματα αντί για τα πρώτα γράμματα της παραγράφου.

Τεχνοτροπία χαρακτήρων

Επιλέξτε την τεχνοτροπία μορφοποίησης που επιθυμείτε να εφαρμόσετε στα αρχιγράμματα. Για να χρησιμοποιήσετε την τεχνοτροπία μορφοποίησης της τρέχουσας παραγράφου, επιλέξτε [Κανένα].

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!