Ανταλλαγή βάσης δεδομένων

Αλλάξτε τις προελεύσεις δεδομένων για το τρέχον έγγραφο. Για να εμφανίσετε σωστά τα περιεχόμενα των εισηγμένων πεδίων, η βάση δεδομένων αντικατάστασης πρέπει να περιέχει ταυτόσημα ονόματα πεδίων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επεξεργασία - Ανταλλαγή βάσης δεδομένων

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εργαλεία, ανοίξτε το πλήκτρο μενού και επιλέξτε Ανταλλαγή βάσης δεδομένων.


Για παράδειγμα, εάν εισάγετε πεδία διευθύνσεων σε μία φόρμα επιστολής από μία βάση δεδομένων με διευθύνσεις, μπορείτε να ανταλλάξετε τη βάση δεδομένων με μία διαφορετική για να εισάγετε διαφορετικές διευθύνσεις.

Ανταλλαγή βάσεων δεδομένων

Μπορείτε να αλλάξετε μόνο μία βάση δεδομένων κάθε φορά σε αυτόν τον διάλογο.

Βάσεις δεδομένων σε χρήση

Καταχωρίζει τις βάσεις δεδομένων που είναι σε χρήση τη στιγμή εκείνη. Το τρέχον έγγραφο περιέχει τουλάχιστον ένα πεδίο δεδομένων από κάθε βάση δεδομένων στον κατάλογο.

Διαθέσιμες βάσεις δεδομένων

Εμφανίζει τις βάσεις δεδομένων που είναι καταχωρισμένες στο LibreOffice.

Περιήγηση

Ανοίγει έναν διάλογο για το άνοιγμα αρχείων για να επιλέξετε ένα αρχείο βάσης δεδομένων (*.odb). Το επιλεγμένο αρχείο προστίθεται στον κατάλογο διαθέσιμες βάσεις δεδομένων.

Ορισμός

Αντικαθιστά την τρέχουσα πηγή δεδομένων με την πηγή δεδομένων που επιλέξατε στον κατάλογο Διαθέσιμες βάσεις δεδομένων.

Για να ανταλλάξετε μία βάση δεδομένων:

Επιβεβαιώνει ότι και οι δυο βάσεις δεδομένων περιέχουν ονόματα πεδίων και τύπους πεδίων που ταιριάζουν.

  1. Πατήστε στο έγγραφο του οποίου επιθυμείτε να αλλάξετε την προέλευση δεδομένων.

  2. Επιλέξτε Επεξεργασία - Ανταλλαγή βάσης δεδομένων.

  3. Στον κατάλογο Βάσεις δεδομένων σε χρήση, επιλέξτε τον πίνακα της βάσης δεδομένων που επιθυμείτε να αντικαταστήσετε.

  4. Στον κατάλογο Διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, επιλέξτε τον πίνακα της αντικαταστάτριας βάσης δεδομένων.

  5. Πατήστε Ορισμός.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!