Ορισμός καταχώρισης βιβλιογραφίας

Τροποποιήστε το περιεχόμενο μίας καταχώρισης βιβλιογραφίας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Καταχώριση βιβλιογραφίας και πατήστε στο Επεξεργασία


Δεδομένα καταχώρισης

Εισάγετε ένα σύντομο όνομα και επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο προέλευσης. Μπορείτε τώρα να εισάγετε δεδομένα στα άλλα πεδία που ανήκουν στην καταχώριση.

Σύντομο όνομα

Εμφανίζει το σύντομο όνομα για την καταχώριση της βιβλιογραφίας. Μπορείτε να εισάγετε μόνο ένα όνομα εδώ εάν δημιουργείτε μία νέα καταχώριση βιβλιογραφίας.

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τα επιθυμητά δεδομένα της καταχώρισης για τη βιβλιογραφίας σας.

Τύπος

Επιλέξτε την πηγή για την καταχώριση της βιβλιογραφίας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!