Καταχωρίσεις (ευρετήρια/πίνακες)

Ορίστε τη μορφή των καταχωρίσεων ευρετηρίου ή πίνακα. Η εμφάνιση αυτής της καρτέλας αλλάζει για να ανακλά τον τύπο του επιλεγμένου ευρετηρίου στην καρτέλα. Τύπος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα (ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο)Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήρια - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήρια ή βιβλιογραφία - Καταχωρίσεις


Πίνακας περιεχομένων

Αλφαβητικό ευρετήριο

Ευρετήριο εικόνων

Ευρετήριο πινάκων

Προσαρμοσμένο ευρετήριο

Πίνακας Αντικειμένων

Βιβλιογραφία

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!