Ορισμός Συνθήκης

Οι συνθήκες είναι λογικές εκφράσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγχετε την εμφάνιση τωνπεδίων και των ενοτήτων στο έγγραφό σας. Αν και τα επόμενα παραδείγματα έχουν ισχύ για πεδία, μπορούν να εφαρμοστούν και σε ενότητες.

Μπορείτε να ορίσετε συνθήκες για τους παρακάτω τύπους πεδίων:

 1. Κείμενο υπό συνθήκες: εμφανίζει το κείμενο Α εάν η συνθήκη είναι αληθής, ή το κείμενο Β εάν η συνθήκη είναι ψευδής.

 2. Κρυφό κείμενο: κρύβει τα περιεχόμενα του πεδίου εάν η συνθήκη είναι αληθής.

 3. Κρυφή παράγραφος: κρύβει την παράγραφο εάν η συνθήκη είναι αληθής.

 4. Οποιαδήποτε εγγραφή και επόμενη εγγραφή: ελέγχει την πρόσβαση στις εγγραφές της βάσης δεδομένων.

Ο πιο απλός τρόπος για να ορίσετε μια συνθήκη είναι να πληκτρολογήσετε τη λογική έκφραση κατευθείαν στο πλαίσιο Συνθήκη χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες τιμές:

ΑΛΗΘΗΣ

Η συνθήκη ισχύει πάντα. Μπορείτε επίσης να εισάγετε κάθε τιμή διάφορη του 0 ως κείμενο της συνθήκης.

ΨΕΥΔΗΣ

Η συνθήκη δεν ικανοποιείται. Μπορείτε επίσης να εισάγετε την τιμή 0.


note

Εάν αφήσετε κενό το πλαίσιο Συνθήκη, ερμηνεύεται ότι η συνθήκη δεν ισχύει.


Για να ορίσετε μια συνθήκη, χρησιμοποιήστε τα ίδια στοιχεία για τον ορισμό ενός τύπου, δηλαδή τελεστές σύγκρισης, μαθηματικές και στατιστικές συναρτήσεις, μορφές αριθμών, μεταβλητές και σταθερές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τύπους μεταβλητών όταν ορίζετε μια συνθήκη:

 1. Προκαθορισμένες μεταβλητές του LibreOffice που χρησιμοποιούν στατιστικά στις ιδιότητες του εγγράφου

 2. Προσαρμοσμένες μεταβλητές, που έχουν δημιουργηθεί με το πεδίο "Ορισμός μεταβλητής"

 3. Μεταβλητές που βασίζονται σε δεδομένα χρήστη

 4. Μεταβλητές που βασίζονται σε περιεχόμενα πεδίων βάσης δεδομένων

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εσωτερικές μεταβλητές, όπως αριθμός σελίδας και κεφαλαίου, σε εκφράσεις συνθήκης.

Συνθήκες και μεταβλητές

Το ακόλουθο παράδειγμα χρησιμοποιεί μία μεταβλητή που ονομάζεται "x":

x == 1 ή x EQ 1

Η συνθήκη είναι αληθής εάν το "x" είναι ίσο με 1.

x != 1 ή x NEQ 1

Η συνθήκη είναι αληθής εάν το "x" δεν είναι ίσο με 1.

sinx == 0

Η συνθήκη είναι αληθής εάν το "x" είναι πολλαπλάσιο του π.


Για να χρησιμοποιήσετε τελεστές σύγκρισης με αλφαριθμητικά, οι τελεστές πρέπει να περικλείονται σε διπλά εισαγωγικά:

x == "ABC" ή x EQ "ABC"

Ελέγχει αν μια μεταβλητή "x" περιέχει (αληθής) τη συμβολοσειρά "ABC" ή όχι (ψευδής).

x == "" ή x EQ ""

ή

!x ή NOT x

Ελέγχει εάν μια μεταβλητή "x" περιέχει μια κενή συμβολοσειρά.


note

Ο τελεστής σύγκρισης "ίσον", σε μια συνθήκη, πρέπει να γράφεται με δυο σύμβολα του ίσον (==). Για παράδειγμα, εάν ορίσετε μια μεταβλητή "x" με την τιμή 1, μπορείτε να εισάγετε τη συνθήκη ως x==1.


Δεδομένα χρήστη

Μπορείτε να συμπεριλάβετε δεδομένα χρήστη όταν καθορίζετε συνθήκες. Για αλλαγή των δεδομένων χρήστη, επιλέξτε - LibreOffice - Δεδομένα χρήστη. Τα δεδομένα χρήστη πρέπει να εισαχθούν στη μορφή συμβολοσειρών. Μπορείτε να αναζητήσετε τα δεδομένα χρήστη με "==" (EQ), "!=" (NEQ), ή "!"(NOT).

Ο επόμενος πίνακας εμφανίζει μεταβλητές δεδομένων του χρήστη και τη σημασία τους:

Μεταβλητή

Σημασία

user_firstname

Όνομα

user_lastname

Επώνυμο

user_initials

Αρχικά

user_company

Εταιρία

user_street

Οδός

user_country

Χώρα

user_zipcode

Τ.Κ.

user_city

Πόλη

user_title

Τίτλος

user_position

Θέση

user_tel_work

Τηλέφωνο εργασίας

user_tel_home

Τηλέφωνο οικίας

user_fax

Αριθμός φαξ

user_email

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου

user_state

Νομός (όχι σε όλες τις εκδόσεις του LibreOffice)


Για παράδειγμα, για να κρύψετε μια παράγραφο, ένα κείμενο ή μια ενότητα από έναν χρήστη με συγκεκριμένα αρχικά, όπως "ΛΜ", εισάγετε τη συνθήκη: user_initials=="ΛΜ".

Συνθήκες και πεδία βάσης δεδομένων

Μπορείτε να ορίσετε συνθήκες για την πρόσβαση βάσεων δεδομένων, ή πεδίων βάσεων δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να ελέγξετε τα περιεχόμενα ενός πεδίου βάσης δεδομένων από μια συνθήκη, ή να χρησιμοποιήσετε πεδία βάσης δεδομένων σε λογικές εκφράσεις. Ο επόμενος πίνακας εμφανίζει μερικά ακόμη παραδείγματα χρήσης βάσεων δεδομένων υπό συνθήκες:

Παράδειγμα

Σημασία

Βάση δεδομένων.Πίνακας.Εταιρεία

Βάση δεδομένων.Πίνακας.Εταιρεία NEQ ""

Βάση δεδομένων.Πίνακας.Εταιρεία != ""

Η συνθήκη είναι αληθής αν το όνομα πεδίου ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι κενό. (Στο πρώτο παράδειγμα δεν απαιτείται τελεστής.)

!Βάση δεδομένων.Πίνακας.Εταιρεία

NOT Βάση δεδομένων.Πίνακας.Εταιρεία

Βάση δεδομένων.Πίνακας.Εταιρεία EQ ""

Βάση δεδομένων.Πίνακας.Εταιρεία ==""

Επιστρέφει αποτέλεσμα ΑΛΗΘΗΣ-TRUE εάν το πεδίο ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι κενό.

Βάση δεδομένων.Πίνακας.Εταιρεία !="Sun"

Βάση δεδομένων.Πίνακας.Εταιρεία NEQ "Sun"

Επιστρέφει το αποτέλεσμα TRUE εάν η τρέχουσα καταχώριση στο πεδίο ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι" Sun". (Το θαυμαστικό αναπαριστά ένα λογικό NOT.)

Βάση δεδομένων.Πίνακας.Όνομα AND Βάση δεδομένων.Πίνακας.Όνομα

Επιστρέφει το αποτέλεσμα ΑΛΗΘΗΣ-TRUE εάν η εγγραφή περιέχει το όνομα και το επώνυμο.


note

Σημειώστε τη διαφορά μεταξύ της λογικής τιμής NOT "!" και του τελεστή σύγκρισης δεν ισούται "!=" (NEQ).


Όταν αναφέρεστε σε ένα πεδίο βάσης δεδομένων σε μια συνθήκη, χρησιμοποιήστε τη μορφή ΌνομαΒάσηςΔεδομένων.ΌνομαΠίνακα.ΌνομαΠεδίου. Εάν ένα από τα ονόματα περιέχει έναν χαρακτήρα που είναι τελεστής, όπως το σημάδι πλην (-), περικλείστε το όνομα σε αγκύλες, για παράδειγμα, ΌνομαΒάσηςΔεδομένων.[Όνομα-πίνακα].ΌνομαΠεδίου. Ποτέ να μη χρησιμοποιήσετε κενά στα ονόματα πεδίων.

Παράδειγμα: Κρύβοντας ένα κενό πεδίο βάσης δεδομένων

Πιθανόν να θέλετε να δημιουργήσετε μια συνθήκη που κρύβει ένα κενό πεδίο, για παράδειγμα, αν το πεδίο ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι κενό για κάποιες από τις εγγραφές των δεδομένων.

Επιλέξτε την καταχώριση καταλόγου Κρυφή παράγραφος και πληκτρολογήστε την ακόλουθη συνθήκη: ΒιβλίοΔιευθύνσεων.Διευθύνσεις.Εταιρεία EQ ""

ή πληκτρολογήστε τα ακόλουθα

NOT ΒιβλίοΔιευθύνσεων.Διευθύνσεις.Εταιρεία

Αν το πεδίο ΕΤΑΙΡΕΙΑ της βάσης δεδομένων είναι κενό, η συνθήκη είναι αληθής και η παράγραφος κρύβεται.

note

Για να εμφανίσετε κρυμμένες παραγράφους στην οθόνη, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Προβολή και σβήστε το πλαίσιο ελέγχου Κρυμμένες παράγραφοι.


Παραδείγματα συνθηκών σε πεδία

Τα ακόλουθα παραδείγματα χρησιμοποιούν ένα πεδίο κειμένου υπό συνθήκη, αν και μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε πεδίο μπορεί να συνδεθεί με κάποια συνθήκη. Η σύνταξη που χρησιμοποιείται για τις συνθήκες χρησιμοποιείται επίσης για το κρυφό κείμενο, κρυφή παράγραφο, οποιαδήποτε εγγραφή ή επόμενα πεδία εγγραφών.

Για να εμφανιστεί κείμενο υπό συνθήκη με βάση την αρίθμηση των σελίδων:

 1. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία και μετά πατήστε στην καρτέλα Συναρτήσεις.

 2. Στον κατάλογο Τύπος, πατήστε στο " Κείμενο υπό συνθήκες".

 3. Στο πλαίσιο Συνθήκη , πληκτρολογήστε "page ==1".

 4. Στο πλαίσιο Μετά, πληκτρολογήστε "Υπάρχει μόνο μια σελίδα".

 5. Στο πλαίσιο Ή, πληκτρολογήστε "Υπάρχουν πολλές σελίδες".

 6. Πατήστε στο Εισαγωγή και μετά στο Κλείσιμο.

Για να εμφανιστεί κείμενο υπό συνθήκη με βάση μια μεταβλητή χρήστη

 1. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία και μετά πατήστε στην καρτέλα Μεταβλητές.

 2. Στον κατάλογο Τύπος , πατήστε "Ορισμός μεταβλητής".

 3. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε "Κέρδος".

 4. Στο πλαίσιο Τιμή, πληκτρολογήστε "5000".

 5. Πατήστε στοΕισαγωγή.

 6. Πατήστε στην καρτέλα Λειτουργίες και μετά στο "Κείμενο υπό συνθήκες" στον κατάλογο Τύπος.

 7. Στο πλαίσιο Συνθήκη πληκτρολογήστε "Κέρδος<5000".

 8. Στο πλαίσιο κειμένου Τότε, πληκτρολογήστε "Ο στόχος δεν πέτυχε".

 9. Στο πλαίσιο Ή, πληκτρολογήστε "Ο στόχος πέτυχε".

 10. Πατήστε στοΕισαγωγή.

Για να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα της μεταβλητής "Κέρδος", διπλοπατήστε στο πεδίο της μεταβλητής.

Για να εμφανιστεί κείμενο βασισμένο σε συνθήκη στα περιεχόμενα ενός πεδίου βάσης δεδομένων:

Το πρώτο κομμάτι από το παράδειγμα εισάγει ένα κενό μεταξύ των πεδίων "Όνομα" και "Επίθετο" στο έγγραφο και το δεύτερο κομμάτι εισάγει ένα κείμενο βασισμένο στα περιεχόμενα ενός πεδίου. Αυτό το παράδειγμα απαιτεί ότι μια πηγή δεδομένων διευθύνσεων είναι καταχωρισμένη στο LibreOffice.

 1. ΕπιλέξτεΕισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία και μετά πατήστε στην καρτέλα Βάση δεδομένων.

 2. Στον κατάλογο Τύπος, πατήστε "Πεδία συγχώνευσης αλληλογραφίας".

 3. Στο πλαίσιο Επιλογή βάσης δεδομένων, διπλοπατήστε σε ένα βιβλίο διευθύνσεων, πατήστε "Όνομα" και μετά πατήστε Εισαγωγή. Επαναλάβετε για το "Επίθετο".

 4. Στο έγγραφο, τοποθετείστε τον δρομέα μεταξύ των δυο πεδίων, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και μετά επιστρέψτε στο διάλογο Πεδία :

 5. Πατήστε στην καρτέλα Λειτουργίεςκαι μετά πατήστε στο "Κείμενο υπό συνθήκη" στον κατάλογο Τύπος.

 6. Στο πλαίσιο κειμένου Συνθήκη πληκτρολογήστε: "ΒιβλίοΔιευθύνσεων.Διευθύνσεις.Όνομα".

 7. Στο πλαίσιο Τότε , πληκτρολογήστε ένα κενό και αφήστε το πλαίσιο Ή κενό.

Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε μια συνθήκη για να εισάγετε κείμενο με βάση τα περιεχόμενα του πεδίου ονόματος.

 1. Στον διάλογο Πεδία , πατήστε στην καρτέλα Λειτουργίες.

 2. Στο πλαίσιο Τύπος, πατήστε στο "Κείμενο υπό συνθήκες".

 3. Στο πλαίσιο Συνθήκη , πληκτρολογήστε: ΒιβλίοΔιευθύνσεων.Διευθύνσεις.Όνομα == "Μιχάλης"

 4. Στο πλαίσιο Μετά, πληκτρολογήστε "Αγαπητέ".

 5. Στο πεδίο Άλλο πληκτρολογήστε "Γεια σας".

 6. Πατήστε στοΕισαγωγή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!