Ειδικές ετικέτες

Όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο που περιέχει πεδία ως έγγραφο HTML, το LibreOffice αυτόματα μετατρέπει τα πεδία ημερομηνίας, ώρας και πληροφοριών εγγράφου σε ειδικές ετικέτες HTML. Τα περιεχόμενα των πεδίων εισάγονται μεταξύ αρχικής και τελικής ετικέτας των μετατρεπόμενων πεδίων. Αυτές οι ειδικές ετικέτες HTML, δεν αντιστοιχούν σε κανονικές HTML ετικέτες.

Τα πεδία Writer του LibreOffice ταυτοποιούνται από την ετικέτα <SDFIELD> σε ένα έγγραφο HTML. Ο τύπος του πεδίου, η μορφή και το όνομα του ειδικού πεδίου περιλαμβάνονται στην ετικέτα αρχής του HTML. Η μορφή μιας ετικέτας πεδίου που αναγνωρίζεται από ένα φίλτρο HTML εξαρτάται από τον τύπο πεδίου.

Πεδία ημερομηνίας και ώρας

Για τα πεδία "Ημερομηνία" και "Ώρα", η παράμετρος TYPE ισοδυναμεί με DATETIME. Η μορφή της ημερομηνίας ή της ώρας καθορίζονται από την παράμετρο SDNUM, για παράδειγμα, ΗΗ:ΜΜ:ΕΕ για ημερομηνίες ή ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ για ώρα.

Για πεδία σταθερής ημερομηνίας και ώρας, η ημερομηνία ή η ώρα ορίζονται από την παράμετρο SDVAL.

Παραδείγματα των ειδικών ετικετών HTML ημερομηνίας και ώρας αναγνωρίζονται από το LibreOffice ως πεδία που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πεδία

LibreOffice Ετικέτα

Η Ημερομηνία είναι σταθερή

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4239988426" SDNUM="1031;1031;DD/MM/YY">17/02/98</SDFIELD>

Η Ημερομηνία είναι μεταβλητή

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;DD/MM/YY">17/02/98</SDFIELD>

Η ώρα είναι σταθερή

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4240335648" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>

Ώρα μεταβλητή

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>


Πεδία πληροφοριών εγγράφου

Στα πεδία πληροφοριών εγγράφου, η παράμετρος TYPE ισοδυναμεί με DOCINFO. Η παράμετρος SUBTYPE εμφανίζει τον συγκεκριμένο τύπο πεδίου, για παράδειγμα, για το πεδίο "δημιουργημένων" πληροφοριών εγγράφου, SUBTYPE=CREATE. Για τα πεδία πληροφοριών εγγράφου ημερομηνίας και ώρας, η παράμετρος FORMAT ισοδυναμεί DATE ή TIME και η παράμετρος SDNUM δείχνει την χρησιμοποιούμενη μορφή αριθμού. Η παράμετρος SDFIXED δείχνει εάν το περιεχόμενο του πεδίου πληροφοριών εγγράφου είναι σταθερό ή όχι.

Τα περιεχόμενα ενός πεδίου σταθερής ημερομηνίας ή ώρας είναι ίσα με την παράμετρο SDVAL, αλλιώς τα περιεχόμενα είναι ίσα με το κείμενο που βρίσκεται ανάμεσα στις ετικέτες SDFIELD HTML.

Παραδείγματα ειδικών ετικετών HTML πληροφοριών εγγράφου που αναγνωρίζονται από το LibreOffice ως πεδία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πεδία

LibreOffice Ετικέτα

Περιγραφή (σταθερό περιεχόμενο)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=COMMENT SDFIXED>Περιγραφή</SDFIELD>

Ημερομηνία δημιουργίας

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;QQ YY">1ο Τρίμηνο 98</SDFIELD>

Ώρα δημιουργίας (σταθερό περιεχόμενο)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=TIME SDVAL="0" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS AM/PM" SDFIXED>03:58:35 μμ</SDFIELD>

Ημερομηνία τροποποίησης

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CHANGE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;NN DD MMM, YY">Δευ 23 Φεβ, 98</SDFIELD>


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!