Μεταβλητές

Τα πεδία μεταβλητών επιτρέπουν την πρόσθεση δυναμικού περιεχομένου στο έγγραφό σας. Παραδείγματος χάρη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μεταβλητή για να επαναφέρετε την αρίθμηση των σελίδων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία - Μεταβλητές


Τύπος

Παραθέτει τους διαθέσιμους τύπους πεδίων.

Τύπος

Περιγραφή

Καθορισμός μεταβλητής

Καθορίζει μια μεταβλητή και την τιμή της. Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή μιας μεταβλητής πατώντας μπροστά από το πεδίο της μεταβλητής και έπειτα επιλέξτε Επεξεργασία - Πεδίο.

Εμφάνιση μεταβλητής

Εισάγει την τρέχουσα τιμή της μεταβλητής που πατήσατε στον κατάλογο Επιλογή.

Πεδίο DDE

Εισάγει ένα σύνδεσμο DDE στο έγγραφο, που μπορείτε να ενημερώσετε όσο συχνά θέλετε μέσα από το δοσμένο όνομα.

Εισαγωγή τύπου

Εισάγει έναν σταθερό αριθμό ή το αποτέλεσμα ενός τύπου.

Πεδίο εισαγωγής

Εισάγει νέα τιμή για μια μεταβλητή ή ένα πεδίο χρήστη.

Η τιμή μιας μεταβλητής σε ένα πεδίο εισαγωγής είναι έγκυρη μόνο στο πεδίο από όπου εισήχθη και μετά. Για να αλλάξετε την τιμή της μεταβλητής αργότερα στο έγγραφο, εισάγετε ένα άλλο πεδίο εισαγωγής με το ίδιο όνομα, αλλά με διαφορετική τιμή. Εντούτοις, η τιμή ενός πεδίου χρήστη αλλάζει γενικά.

Οι μεταβλητές εμφανίζονται στο πεδίο Επιλογή. Όταν πατήσετε το πλήκτρο Εισαγωγή, εμφανίζεται ο διάλογος Πεδία επανεξέτασης, όπου μπορείτε να εισάγετε τη νέα τιμή ή πρόσθετο κείμενο ως παρατήρηση.

Περιοχή αριθμών

Εισάγει αυτόματη αρίθμηση για πίνακες, γραφικά, ή πλαίσια.

Καθορισμός μεταβλητής σελίδας

Εισάγει ένα σημείο αναφοράς στο έγγραφο, μετά το οποίο η αρίθμηση σελίδας ξαναξεκινά. Επιλέξτε "ενεργό" για να ενεργοποιήσετε το σημείο αναφοράς και "ανενεργό" για να το απενεργοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια μετατόπιση για να ξεκινήσει η μέτρηση της σελίδας από διαφορετικό αριθμό.

Να εμφανίζει μεταβλητή σελίδας

Εμφανίζει τον αριθμό των σελίδων από το σημείο αναφοράς "Ορισμός μεταβλητής σελίδας" σε αυτό το πεδίο.

Πεδίο χρήστη

Εισάγει μια προσαρμογή καθολικής μεταβλητής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πεδίο χρήστη για να ορίσετε μια μεταβλητή για μια πρόταση συνθήκης. Όταν αλλάζετε ένα πεδίο χρήστη, όλα τα στιγμιότυπα της μεταβλητής στο έγγραφο ενημερώνονται.


Επιλέξτε

Αναφέρει τα διαθέσιμα πεδία για τον επιλεγμένο τύπο πεδίου στον κατάλογο Τύπος. Για να εισάγετε πεδίο, πατήστε το πεδίο και έπειτα πατήστε Εισαγωγή.

tip

Για γρήγορη εισαγωγή πεδίου από τον κατάλογο Επιλογή, κρατήστε πατημένο το και διπλοπατήστε το πεδίο.


Μορφοποίηση

Εάν ένα πεδίο εμφανίζει ημερομηνία, χρόνο ή αριθμό, τότε χρησιμοποιείται η Μορφή για να προσαρμόσει την εμφάνιση της ημερομηνίας, χρόνου ή αριθμού. Κοινές μορφές εμφανίζονται στο παράθυρο μορφής, ή πατήστε "Πρόσθετες μορφές" για να καθορίσετε μια προσαρμοσμένη μορφή.

Όνομα

Πληκτρολογήστε το όνομα πεδίου χρήστη που θέλετε να δημιουργήσετε.Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για τύπους πεδίου "Set variable" (Ορισμός πεδίου), "DDE field" (Πεδίο DDE), "Number range" (Περιοχή αριθμού) και "User Field" (Πεδίο χρήστη).

warning

Τα πεδία που έχουν οριστεί από τον χρήστη είναι διαθέσιμα μόνο στο ενεργό έγγραφο.


Τιμή

Εισάγετε τα περιεχόμενα που θέλετε να προσθέσετε σε ένα πεδίο του χρήστη.

Στον κατάλογο Μορφή, ορίστε αν η τιμή εισάγεται ως κείμενο ή ως αριθμός.

note

Τα παρακάτω πεδία μπορούν να εισαχθούν μόνο εάν ο αντίστοιχος τύπος πεδίου έχει επιλεγεί στον κατάλογο Τύπος.


Σε ένα έγγραφο HTML, δύο πρόσθετα πεδία είναι διαθέσιμα για τον τύπο πεδίου "ορισμός μεταβλητής" HTML_ON και HTML_OFF. Το κείμενο που πληκτρολογείτε στο πλαίσιο Τιμή μετατρέπεται σε μια ετικέτα (<Value>) αρχής HTML ή σε μια ετικέτα τέλους HTML (</Value>) όταν το αρχείο αποθηκεύεται ως έγγραφο HTML, ανάλογα με την επιλογή που διαλέξατε.

Πρόταση DDE

Η γενική σύνταξη για την εντολή DDE είναι: "<Server> <Topic> <Item>", όπου εξυπηρετητής είναι το όνομα DDE για την εφαρμογή που περιέχει τα δεδομένα. Το θέμα αναφέρεται στη θέση του στοιχείου (συνήθως το όνομα αρχείου) και το στοιχείο αντιπροσωπεύει το τρέχον αντικείμενο.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο τύπος πεδίου "Πεδίο DDE" είναι επιλεγμένος.

Τύπος

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο τύπος πεδίου "Εισαγωγή τύπου" είναι επιλεγμένος.

Παραπομπή

Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στο πεδίο. Εάν εισάγετε ένα πεδίο δεσμευτικού θέσης, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται ως συμβουλή βοήθειας όταν αφήνετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το πεδίο.

Μετατόπιση

Εισάγετε την τιμή της μετατόπισης που επιθυμείτε να εφαρμόσετε στον αριθμό της σελίδας, για παράδειγμα "+1".

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο τύπος πεδίου "Ορισμός μεταβλητής σελίδας" είναι επιλεγμένος.

Αόρατο

Αποκρύπτει τα περιεχόμενα πεδίου στο έγγραφο. Το πεδίο εισάγεται ως λεπτό γκρίζο σημάδι στο έγγραφο. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για τους τύπους πεδίου "Ορισμός μεταβλητής" and "Πεδίο χρήστη".

Με τον αριθμό επικεφαλίδας

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε έναν αριθμό επικεφαλίδας πριν από ένα πεδίο "εύρους αριθμών". Ο αριθμός επικεφαλίδας προέρχεται από μια επικεφαλίδα πριν από τη θέση του πεδίου.

Μέχρι το επίπεδο

Με την τυπική χρήση των επικεφαλίδων στο έγγραφο, ο επιλεγμένος αριθμός θα υποδεικνύει πόσα επίπεδα αριθμού επικεφαλίδας (ξεκινώντας από το επίπεδο 1) θα εμφανιστούν. Η επιλεγμένη τιμή υποδεικνύει τον μέγιστο αριθμό επιπέδων προς εμφάνιση. Ο πραγματικός αριθμός μπορεί να έχει λιγότερα επίπεδα. Για παράδειγμα, εάν ο αμέσως προηγούμενος αριθμός επικεφαλίδας είναι 2.6 και έχει επιλεγεί 4, τότε εμφανίζεται μόνο 2.6. Εάν έχει επιλεγεί [Κανένα], δεν εμφανίζεται αριθμός επικεφαλίδας.

note

Ο αριθμός επικεφαλίδας που επιλέχθηκε για εμφάνιση είναι η πρώτη προηγούμενη επικεφαλίδα της οποίας το επίπεδο διάρθρωσης είναι ίσο ή μικρότερο από το επιλεγμένο επίπεδο διάρθρωσης. Για παράδειγμα, επιλέξτε "2" για να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό επικεφαλίδας της πρώτης προηγούμενης επικεφαλίδας με επίπεδο διάρθρωσης 1 ή επίπεδο διάρθρωσης 2.


Διαχωριστικό

Καθορίστε τον χαρακτήρα που θα χρησιμοποιηθεί ως διαχωριστικό μεταξύ του αριθμού επικεφαλίδας και του αριθμού πεδίου.

note

Με αριθμό επικεφαλίδας, Μέχρι το επίπεδο και Διαχωριστικό είναι διαθέσιμα μόνο για τον τύπο πεδίου "Εύρος αριθμών".


Εφαρμογή

Προσθέτει το πεδίο χρήστη στον κατάλογο Επιλογή.

Εικονίδιο εφαρμογής

Εφαρμογή

Διαγραφή

Αφαιρεί το πεδίο χρήστη από τον κατάλογο επιλογής. Μπορείτε να αφαιρέσετε μόνο πεδία που δεν χρησιμοποιούνται στο τρέχον έγγραφο. Για να αφαιρέσετε πεδίο που χρησιμοποιείται στο τρέχον έγγραφο από τον κατάλογο, διαγράψτε πρώτα όλα τα στιγμιότυπα του πεδίου στο έγγραφο και έπειτα, αφαιρέστε το από τον κατάλογο.

Εικονίδιο

Διαγραφή

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!