Παραπομπή

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να εισάγετε τις παραπομπές ή τα πεδία παραπομπής σε ένα ενεργό έγγραφο. Οι παραπομπές είναι αναφερόμενα πεδία μέσα στο ίδιο έγγραφο ή μέσα σε υποέγγραφα ενός κυρίου εγγράφου.

Το πλεονέκτημα της εισαγωγής μιας παραπομπής ως πεδίου, είναι ότι δεν χρειάζεστε να προσαρμόσετε τις παραπομπές χειροκίνητα κάθε φορά που αλλάζετε το έγγραφο. Ενημερώστε απλώς τα πεδία με το πλήκτρο F9 και θα ενημερωθούν και οι παραπομπές του εγγράφου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία - Παραπομπές

Επιλέξτε Εισαγωγή - Παραπομπή


Εισαγωγή παραπομπών

Τύπος

Εμφανίζει τους διαθέσιμους τύπους πεδίων. Για να προσθέσετε ένα πεδίο στο έγγραφό σας, πατήστε σε έναν τύπο πεδίου, πατήστε σε ένα πεδίο από τον κατάλογο και μετά πατήστε στο Εισαγωγή. Τα παρακάτω πεδία είναι διαθέσιμα:

Τύπος

Σημασία

Ορισμός παραπομπής

Ορισμός προορισμού για ένα αναφερόμενο πεδίο. Κάτω από το Όνομα , εισάγετε ένα όνομα για την αναφορά. Με την εισαγωγή της αναφοράς, θα εμφανιστεί το όνομα ως αναγνώριση στο πλαίσιο καταλόγου Επιλογή.

Σε ένα έγγραφο HTML, τα πεδία αναφοράς που εισάγονται με αυτόν τον τρόπο αγνοούνται. Για τον προορισμό σε έγγραφα HTML, πρέπει να εισάγετε έναν σελιδοδείκτη.

Εισαγωγή παραπομπής

Εισαγωγή μιας παραπομπής σε μια άλλη θέση στο έγγραφο. Η αντίστοιχη θέση κειμένου πρέπει να οριστεί πρώτα με τον "Ορισμό αναφοράς". Διαφορετικά, η εισαγωγή μιας αναφοράς επιλέγοντας ένα όνομα πεδίου κάτω από την ενότητα Επιλογή δεν είναι δυνατή.

Στα κύρια έγγραφα, μπορείτε να αναφερθείτε από το ένα υποέγγραφο στο άλλο. Σημειώστε ότι το όνομα αναφοράς δεν θα εμφανιστεί στο πεδίο επιλογής και πρέπει να εισαχθεί "χειροκίνητα".

Σε ένα έγγραφο HTML, τα πεδία αναφοράς που εισάγονται με αυτόν τον τρόπο αγνοούνται. Για τα αναφερόμενα πεδία σε έγγραφα HTML πρέπει ναεισάγετε υπερσύνδεσμο.

Επικεφαλίδες

Το πλαίσιο επιλογής εμφανίζει έναν κατάλογο με όλες τις επικεφαλίδες με τη σειρά που εμφανίζονται στο έγγραφο.

Αριθμημένες παράγραφοι

Το πλαίσιο επιλογής εμφανίζει έναν κατάλογο όλων των διαταγμένων παραγράφων με τη σειρά εμφάνισής τους στο έγγραφο. Ο κατάλογος περιλαμβάνει:

  • παραγράφους με τεχνοτροπία παραγράφου στην οποία εκχωρήθηκε ένα σχήμα αρίθμησης στον διάλογο Εργαλεία > Αρίθμηση κεφαλαίου

  • διαταγμένους καταλόγους παραγράφων, μορφοποιημένων με τη γραμμή εργαλείων μορφοποίησης ή τον διάλογο κουκκίδων και αρίθμησης

  • παραγράφους μορφοποιημένες με τεχνοτροπία αριθμημένου καταλόγου

  • παραγράφους μορφοποιημένες με τεχνοτροπία παραγράφου με εφαρμοσμένη τεχνοτροπία αριθμημένου καταλόγου στην καρτέλα Διάρθρωση & Κατάλογος.

Σελιδοδείκτες

Μετά την εισαγωγή ενός σελιδοδείκτη στο έγγραφο με Εισαγωγή - Σελιδοδείκτης , οι καταχωρίσεις σελιδοδεικτών στην καρτέλα Παραπομπές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι σελιδοδείκτες χρησιμοποιούνται για να επισημάνουν συγκεκριμένα τμήματα κειμένου σε ένα έγγραφο. Σε ένα έγγραφο κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους σελιδοδείκτες, για παράδειγμα, για να μεταβείτε από ένα απόσπασμα κειμένου του εγγράφου σε ένα άλλο.

Σε ένα έγγραφο HTML, αυτοί οι σελιδοδείκτες μετατρέπονται σε άγκυρες <A name>, που προσδιορίζουν τον προορισμό των υπερσυνδέσμων, για παράδειγμα.

Υποσημειώσεις

Εάν τα έγγραφα σας περιέχουν μια υποσημείωση, μπορείτε να επιλέξετε την καταχώριση υποσημειώσεων. Μια παραπομπή στην υποσημείωση επιστρέφει τον αριθμό της υποσημείωσης.

(Εισηγμένα αντικείμενα με υπομνήματα)

Μπορείτε να ορίσετε αναφορές σε αντικείμενα που έχουν εφαρμοσμένα υπομνήματα. Για παράδειγμα, εισάγετε μια εικόνα, δεξιοπατήστε στην εικόνα, επιλέξτε υπόμνημα. Τώρα το αντικείμενο εμφανίζεται ως μια αριθμημένη "Εικόνα" στον κατάλογο.


tip

Οι παραπομπές είναι πεδία. Για να αφαιρέσετε μια παραπομπή, διαγράψτε το πεδίο. Εάν ορίσετε ένα μεγαλύτερο κείμενο ως αναφορά και δεν θέλετε να το ξαναεισάγετε μετά τη διαγραφή της παραπομπής, επιλέξτε το κείμενο και αντιγράψτε το στο πρόχειρο. Έπειτα μπορείτε να το εισάγετε πάλι ως μη "μορφοποιημένο κείμενο" στην ίδια θέση, χρησιμοποιώντας την εντολή Επεξεργασία - Ειδική Επικόλληση. Το κείμενο θα παραμείνει ανέπαφο, ενώ θα διαγραφεί η παραπομπή.


Επιλογή

Παραθέτει τα διαθέσιμα πεδία για τον τύπο πεδίου που έχει επιλεγεί στον κατάλογο Τύπος. Για να εισαγάγετε ένα πεδίο, πατήστε στο πεδίο, επιλέξτε μια μορφή στον κατάλογο "Αναφορά με χρήση" και, στη συνέχεια, πατήστε στην επιλογή Εισαγωγή.

tip

Για να εισάγετε γρήγορα ένα πεδίο από τον κατάλογο, κρατήστε πατημένο το και διπλοπατήστε στο πεδίο.


Στον κατάλογο Αναφορά με χρήση, πατήστε στη μορφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αναφορά με χρήση

Επιλέξτε τη μορφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το επιλεγμένο πεδίο παραπομπής. Οι παρακάτω μορφές είναι διαθέσιμες:

Μορφοποίηση

Σημασία

Αριθμός σελίδας (χωρίς τεχνοτροπία)

Εισάγει τον αριθμό της σελίδας που περιέχει τον προορισμό αναφοράς.

Κείμενο αναφοράς

Εισάγει το πλήρες κείμενο προορισμού της παραπομπής. Για υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους εισάγεται ένας αριθμός.

"Από πάνω"/"Από κάτω"

Εισάγει "πάνω από" ή "κάτω από", σχετικά με τη θέση της σχετικής παραπομπής προορισμού στη θέση του πεδίου παραπομπής.

Αριθμός σελίδας (με τεχνοτροπία)

Εισάγει τον αριθμό της σελίδας που περιέχει τον προορισμό της παραπομπής, χρησιμοποιώντας την καθορισμένη μορφοποίηση στην τεχνοτροπία σελίδας.

Αριθμός

Εισάγει τον αριθμό από την επικεφαλίδα ή την αριθμημένη παράγραφο, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρων επιπέδων που εξαρτώνται από το περιεχόμενο. Δείτε τη σημείωση κάτω από αυτόν τον πίνακα για περισσότερες πληροφορίες.

Αριθμός (χωρίς περιεχόμενο)

Εισάγει μόνο τον αριθμό της επικεφαλίδας ή της αριθμημένης παραγράφου.

Αριθμός (πλήρες περιεχόμενο)

Εισάγει τον αριθμό της επικεφαλίδας ή της αριθμημένης παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων όλων των ανωτέρων επιπέδων.

Κεφάλαιο

Εισάγει τον αριθμό του κεφαλαίου που περιέχει τον προορισμό της αναφοράς.

Κατηγορία και αριθμός

Εισάγει την κατηγορία (τύπος υπομνήματος) και τον αριθμό του προορισμού αναφοράς. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο προορισμός της αναφοράς είναι ένα αντικείμενο με υπόμνημα.

Κείμενο υπομνήματος

Εισάγει την ετικέτα του υπομνήματος, του προορισμού αναφοράς. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η αναφορά είναι ένα αντικείμενο με υπόμνημα.

Αρίθμηση

Εισάγει τον αριθμό του υπομνήματος του προορισμού αναφοράς. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο προορισμός της αναφοράς είναι ένα αντικείμενο με υπόμνημα.


note

Η μορφοποίηση "Αριθμός" εισάγει τον αριθμό της επικεφαλίδας ή της αριθμημένης παραγράφου. Τα ανώτερα επίπεδα συμπεριλαμβάνονται εξαρτώμενα από το περιεχόμενο, εάν είναι απαραίτητο.


note

Για παράδειγμα, όταν είστε στο κεφάλαιο 1, υποκεφάλαιο 2, υποτμήμα 5, αυτό μπορεί να αριθμηθεί 1.2.5. Όταν εισάγετε εδώ μια αναφορά σε κείμενο στο προηγούμενο υποτμήμα "1.2.4" και εφαρμόσετε τη μορφοποίηση "Αριθμός", τότε η αναφορά θα φαίνεται σαν "4". Εάν σε αυτό το παράδειγμα η αρίθμηση είναι καθορισμένη να εμφανίζει περισσότερα υποεπίπεδα, η ίδια αναφορά θα φαίνεται σαν "2.4" ή "1.2.4", ανάλογα με τη ρύθμιση. Εάν χρησιμοποιείτε τη μορφοποίηση "Αριθμός (πλήρες περιεχόμενο)", τότε θα εμφανίζεται πάντα "1.2.4", ανεξάρτητα πως είναι μορφοποιημένη η αρίθμηση της παραγράφου.


Όνομα

Πληκτρολογήστε το όνομα πεδίου χρήστη που θέλετε να δημιουργήσετε. Για να ορίσετε προορισμό, πατήστε "Ορισμός αναφοράς" στον κατάλογο Τύπος, πληκτρολογήστε ένα όνομα σε αυτό το πλαίσιο και έπειτα πατήστε Εισαγωγή. Για να αναφερθείτε σε νέο προορισμό, πατήστε το όνομα προορισμού στον κατάλογο Επιλογή.

Σε ένα κύριο έγγραφο, οι προορισμοί που είναι σε διαφορετικά υποέγγραφα δεν εμφανίζονται στον κατάλογο Επιλογή. Εάν θέλετε να εισάγετε μια αναφορά στον προορισμό, πρέπει να πληκτρολογήσετε τη διαδρομή και το όνομα στο πλαίσιο Όνομα.

Τιμή

Εισάγετε τα περιεχόμενα που θέλετε να προσθέσετε σε ένα πεδίο του χρήστη.

Αν επιλέξετε κείμενο στο έγγραφο και μετά εισάγετε μια αναφορά, το επιλεγμένο κείμενο γίνεται το περιεχόμενο του πεδίου που εισάγατε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!