Πεδία

Εισάγει ένα πεδίο στην τρέχουσα θέση του δρομέα. Ο διάλογος εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα πεδία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία

+F2

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Εισαγωγή πεδίων


Περί πεδίων

Έγγραφο

Τα πεδία χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή πληροφοριών για το τρέχον έγγραφο, π.χ. όνομα αρχείου, πρότυπο, στατιστικά, δεδομένα χρήστη, ημερομηνία και ώρα.

Παραπομπή

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να εισάγετε τις παραπομπές ή τα πεδία παραπομπής σε ένα ενεργό έγγραφο. Οι παραπομπές είναι αναφερόμενα πεδία μέσα στο ίδιο έγγραφο ή μέσα σε υποέγγραφα ενός κυρίου εγγράφου.

Το πλεονέκτημα της εισαγωγής μιας παραπομπής ως πεδίου, είναι ότι δεν χρειάζεστε να προσαρμόσετε τις παραπομπές χειροκίνητα κάθε φορά που αλλάζετε το έγγραφο. Ενημερώστε απλώς τα πεδία με το πλήκτρο F9 και θα ενημερωθούν και οι παραπομπές του εγγράφου.

Λειτουργίες

Ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο πεδίου, μπορείτε να αποδώσετε συνθήκες σε συγκεκριμένες λειτουργίες. Παραδείγματος χάρη, μπορείτε να ορίσετε ένα πεδίο που εκτελεί μια μακροεντολή όταν πατάτε το πεδίο στο έγγραφο, ή μια συνθήκη που, όταν ισχύει, κρύβει ένα πεδίο. Μπορείτε επίσης να ορίσετε πεδία δεσμευτικών θέσης που εισάγουν γραφικά, πίνακες, πλαίσια και άλλα αντικείμενα στο έγγραφό σας όταν χρειάζεται.

Πληροφορίες εγγράφου

Τα πεδία πληροφοριών εγγράφου περιέχουν πληροφορίες για τις ιδιότητες ενός εγγράφου, όπως την ημερομηνία δημιουργίας του εγγράφου. Για να δείτε τις ιδιότητες ενός εγγράφου, επιλέξτε Αρχείο - Ιδιότητες.

Μεταβλητές

Τα πεδία μεταβλητών επιτρέπουν την πρόσθεση δυναμικού περιεχομένου στο έγγραφό σας. Παραδείγματος χάρη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μεταβλητή για να επαναφέρετε την αρίθμηση των σελίδων.

Βάση δεδομένων

Μπορείτε να εισάγετε πεδία από οποιαδήποτε βάση δεδομένων, παραδείγματος χάρη, πεδία διευθύνσεων, στο έγγραφό σας.

Εισαγωγή

Εισάγει το επιλεγμένο πεδίο στην τρέχουσα θέση του δρομέα στο έγγραφο. Για να κλείσει ο διάλογος, πατήστε στο κουμπί Κλείσιμο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!