Φάκελος επιστολής

Δημιουργεί έναν φάκελο επιστολής. Στις τρεις σελίδες καρτέλας, μπορείτε να ορίσετε τον παραλήπτη και τον αποστολέα, τη θέση και τη μορφή και για τις δυο διευθύνσεις, το μέγεθος του φακέλου και τον προσανατολισμό του φακέλου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Φάκελος επιστολής


Φάκελος επιστολής

Εισάγει τις διευθύνσεις παράδοσης και επιστροφής για τον φάκελο επιστολής. Μπορείτε να εισάγετε επίσης πεδία διευθύνσεων από μια βάση δεδομένων, για παράδειγμα από τη βάση δεδομένων Διευθύνσεις.

Μορφή

Ορίζει τη διάταξη και τη διάσταση του φακέλου.

Εκτυπωτής

Ορίστε τις επιλογές εκτύπωσης για τον φάκελο.

Δημιουργία εγγράφου

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο και εισάγει τον φάκελο.

Εισαγωγή

Εισάγει το φάκελο πριν από την τρέχουσα σελίδα στο έγγραφο.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Για να διαγράψετε έναν φάκελο από ένα έγγραφο

  1. Πατήστε στη σελίδα του φακέλου για να την κάνετε τρέχουσα σελίδα.

  2. Δεξιοπατήστε στο πεδίο στη γραμμή κατάστασης που δείχνει "Φάκελος".

    Ένα υπομενού ανοίγει εμφανίζοντας μερικές τεχνοτροπίες σελίδας.

  3. Επιλέξτε την "Προεπιλεγμένη" τεχνοτροπία σελίδας από το υπομενού.

    Αυτό διαγράφει την ειδική μορφοποίηση της σελίδας του "Φακέλου".

  4. Διαγράφει τα πλαίσια για τον αποστολέα και τον παραλήπτη. Πατήστε στο περίγραμμα κάθε πλαισίου και πατήστε το πλήκτρο Del.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!