Υποσημείωση/Σημείωση τέλους

Εισάγει μια υποσημείωση ή μια σημείωση τέλους στο έγγραφο. Η αγκύρωση για τη σημείωση εισάγεται στην τρέχουσα θέση του δρομέα. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αυτόματης αρίθμησης ή ενός προσαρμοσμένου συμβόλου.

Τα παρακάτω εφαρμόζονται και στις υποσημειώσεις και στις σημειώσεις τέλους.

Οι υποσημειώσεις εισάγονται στο τέλος της σελίδας, ενώ οι σημειώσεις τέλους εισάγονται στο τέλος του εγγράφου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους - Υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους

Ανοίξτε το μενού περιεχομένου - επιλέξτε Υποσημείωση/Σημείωση τέλους (εισηγμένη Υποσημείωση/Σημείωση τέλους)

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Άμεση εισαγωγή υποσημείωσης


Αρίθμηση

Επιλέγει τον τύπο αρίθμησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις υποσημειώσεις και τις σημειώσεις τέλους.

Αυτόματα

Αποδίδει αυτόματα συνεχόμενους αριθμούς στις υποσημειώσεις ή στις σημειώσεις τέλους που εισάγετε. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της αυτόματης αρίθμησης, επιλέξτε Εργαλεία - Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους.

Χαρακτήρας

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να καθορίσετε χαρακτήρα ή σύμβολο για την τρέχουσα υποσημείωση. Αυτό μπορεί να είναι γράμμα, αριθμός ή ειδικός χαρακτήρας.

Επιλογή

Εισάγει έναν ειδικό χαρακτήρα ως αγκύρωση υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους.

Τύπος

Επιλέγει εάν θα εισαχθεί μια υποσημείωση ή μια σημείωση τέλους. Η αρίθμηση των σημειώσεων τέλους είναι διαφορετική από την αρίθμηση των υποσημειώσεων.

Υποσημείωση

Εισάγει μια άγκυρα υποσημείωσης, στην τρέχουσα θέση του δρομέα στο έγγραφο και προσθέτει μια υποσημείωση στο τέλος της σελίδας.

Σημείωση τέλους

Εισάγει μια άγκυρα σημείωσης τέλους στην τρέχουσα θέση του δρομέα στο έγγραφο και προσθέτει μια σημείωση τέλους στο τέλος του εγγράφου.

Εισαγωγή και επεξεργασία υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους

Υποσημειώσεις/Σημειώσεις τέλους

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!