Υποσημείωση/Σημείωση τέλους

Εισάγει μια υποσημείωση ή μια σημείωση τέλους στο έγγραφο. Η αγκύρωση για τη σημείωση εισάγεται στην τρέχουσα θέση του δρομέα. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αυτόματης αρίθμησης ή ενός προσαρμοσμένου συμβόλου.

Τα παρακάτω εφαρμόζονται και στις υποσημειώσεις και στις σημειώσεις τέλους.

Οι υποσημειώσεις εισάγονται στο τέλος της σελίδας, ενώ οι σημειώσεις τέλους εισάγονται στο τέλος του εγγράφου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Υποσημείωση και σημείωση τέλους - Υποσημείωση ή σημείωση τέλους

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Υποσημείωση/Σημείωση τέλους (στην εισαγόμενη υποσημείωση/σημείωση τέλους)

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αναφορά - Υποσημείωση.

Επιλέξτε Αναφορά - Σημείωση τέλους.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο εισαγωγής άμεσης υποσημείωσης

Άμεση εισαγωγή υποσημείωσης

Εικονίδιο εισαγωγής άμεσης σημείωσης τέλους

Άμεση εισαγωγή σημείωσης τέλους


Αρίθμηση

Επιλέγει τον τύπο αρίθμησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις υποσημειώσεις και τις σημειώσεις τέλους.

Αυτόματα

Αποδίδει αυτόματα συνεχόμενους αριθμούς στις υποσημειώσεις ή στις σημειώσεις τέλους που εισάγετε. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της αυτόματης αρίθμησης, επιλέξτε Εργαλεία - Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους.

Χαρακτήρας

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να καθορίσετε χαρακτήρα ή σύμβολο για την τρέχουσα υποσημείωση. Αυτό μπορεί να είναι γράμμα, αριθμός ή ειδικός χαρακτήρας.

Επιλογή

Εισάγει έναν ειδικό χαρακτήρα ως αγκύρωση υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους.

Τύπος

Επιλέγει εάν θα εισαχθεί μια υποσημείωση ή μια σημείωση τέλους. Η αρίθμηση των σημειώσεων τέλους είναι διαφορετική από την αρίθμηση των υποσημειώσεων.

Υποσημείωση

Εισάγει μια άγκυρα υποσημείωσης, στην τρέχουσα θέση του δρομέα στο έγγραφο και προσθέτει μια υποσημείωση στο τέλος της σελίδας.

Σημείωση τέλους

Εισάγει μια άγκυρα σημείωσης τέλους στην τρέχουσα θέση του δρομέα στο έγγραφο και προσθέτει μια σημείωση τέλους στο τέλος του εγγράφου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!