Εισαγωγή χειροκίνητης αλλαγής

Εισάγει μια χειροκίνητη αλλαγή γραμμής, αλλαγή στήλης ή αλλαγή σελίδας στην τρέχουσα θέση του δρομέα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Περισσότερες αλλαγές - Χειροκίνητη αλλαγή


Τύπος

Επιλέξτε τον τύπο αλλαγής που θέλετε να εισαχθεί.

Αλλαγή γραμμής

Τερματίζει την τρέχουσα γραμμή και μετακινεί το κείμενο που βρίσκεται στα δεξιά του δρομέα στην επόμενη γραμμή, χωρίς να δημιουργεί νέα παράγραφο.

Η θέση επανεκκίνησης καθορίζει πού θα ξεκινήσει η επόμενη γραμμή μετά από μια αλλαγή γραμμής.

Οι πιθανές τιμές είναι παρακάτω.

Διάταξη αρχικού κειμένου:

Διάταξη πρωτότυπου κειμένου

Τιμή

Σημάδι μορφοποίησης

Σημασία

[Καμία]

Καμία αλλαγή γραμμής

Συνέχεια αμέσως μετά την τρέχουσα γραμμή.

Παράδειγμα αλλαγής γραμμής Καμία (προεπιλογή)

Επόμενη πλήρης γραμμή

Πλήρης αλλαγή γραμμής

Συνέχεια στην επόμενη πλήρη γραμμή, δηλαδή κάτω από όλα τα αγκυρωμένα αντικείμενα που τέμνονται με την τρέχουσα γραμμή.

Παράδειγμα αλλαγής γραμμής Επόμενη πλήρης γραμμή

Αριστερά

Αλλαγή γραμμής αριστερά

Συνέχεια στην επόμενη γραμμή που ξεμπλοκάρετε στην αριστερή πλευρά.

Παράδειγμα αλλαγής γραμμής αριστερά

Δεξιά

Αλλαγή γραμμής δεξιά

Συνέχεια στην επόμενη γραμμή που ξεμπλοκάρετε στη δεξιά πλευρά.

Παράδειγμα αλλαγής γραμμής δεξιά


Η προεπιλεγμένη τιμή για την αλλαγή γραμμής είναι καμία.

tip

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια προεπιλεγμένη αλλαγή γραμμής πατώντας Shift+Enter.


Αλλαγή στήλης

Εισάγει χειροκίνητη αλλαγή στήλης (σε διάταξη πολλαπλών στηλών) και μετακινεί το κείμενο που βρίσκεται στα δεξιά του δρομέα στην αρχή της επόμενης στήλης. Μια χειροκίνητη αλλαγή στήλης υποδεικνύεται από μη εκτυπώσιμο περιθώριο στην κορυφή της νέας στήλης.

tip

Εισάγετε αλλαγή στήλης πατώντας +Shift+Enter


Αλλαγή σελίδας

Εισάγει μια χειροκίνητη αλλαγή σελίδας και μετακινεί το κείμενο που βρίσκεται στα δεξιά του δρομέα στην αρχή της επόμενης σελίδας. Η εισηγμένη αλλαγή σελίδας υποδεικνύεται από ένα μη εκτυπώσιμο περίγραμμα στην κορυφή της νέας σελίδας.

tip

Μπορείτε επίσης να εισάγετε αλλαγή σελίδας πατώντας +Enter. Όμως, εάν θέλετε να αποδώσετε διαφορετική τεχνοτροπία σελίδας στην επόμενη σελίδα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή του μενού για να εισάγετε τη χειροκίνητη αλλαγή σελίδας.


Τεχνοτροπία σελίδας

Επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας για τη σελίδα που ακολουθεί τη χειροκίνητη αλλαγή σελίδας.

tip

Για εναλλαγή μεταξύ οριζόντιου και κατακόρυφου προσανατολισμού, επιλέξτε το Προεπιλεγμένη τεχνοτροπία σελίδας για να εφαρμόσετε κατακόρυφο προσανατολισμό ή την Οριζόντια τεχνοτροπία για να εφαρμόσετε οριζόντιο προσανατολισμό.


Αλλαγή αριθμού σελίδας

Αποδίδει τον αριθμό σελίδας που έχετε ορίσει στη σελίδα που ακολουθεί τη χειροκίνητη αλλαγή σελίδας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν αποδίδετε διαφορετική τεχνοτροπία σελίδας στη σελίδα που ακολουθεί τη χειροκίνητη αλλαγή σελίδας.

Αριθμός σελίδας

Εισάγετε τον νέο αριθμό σελίδας για τη σελίδα που ακολουθεί τη χειροκίνητη αλλαγή σελίδας.

note

Προβολή - Μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρεςΓια να εμφανίσετε χειροκίνητες αλλαγές, επιλέξτε Προβολή - Μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!