Χάρακες

Περιέχει ένα υπομενού για εμφάνιση ή απόκρυψη των οριζόντιων και καθέτων χαράκων.

Χάρακες

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τον οριζόντιο χάρακα και αν ενεργοποιηθεί, τον κάθετο χάρακα. Ο οριζόντιος χάρακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμόσει τα οριζόντια περιθώρια της σελίδας, τα όρια στηλοθέτη, τις εσοχές, τα όρια, τα κελιά του πίνακα και να διατάξει τα αντικείμενα στη σελίδα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Χάρακες - Χάρακες


Κάθετος χάρακας

Εμφάνιση ή απόκρυψη του κάθετου χάρακα. Ο κάθετος χάρακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμόσει τα κάθετα περιθώρια της σελίδας και τα ύψη των αντικειμένων στη σελίδα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!