Συγχώνευση αλληλογραφίας

Ο διάλογος Συγχώνευση αλληλογραφίας σας βοηθά να εκτυπώσετε και να αποθηκεύσετε φόρμες επιστολών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εισάγετε τουλάχιστον ένα πεδίο βάσης δεδομένων διευθύνσεων σε ένα έγγραφο κειμένου, ύστερα ξεκινήστε την εκτύπωση του εγγράφου. Απαντήστε "Ναι" στην ερώτηση εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε μια φόρμα επιστολής.


Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, οι πληροφορίες της βάσης δεδομένων αντικαθιστούν τα αντίστοιχα πεδία της βάσης δεδομένων (δεσμευτικά θέσης). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά για την εισαγωγή πεδίων βάσης δεδομένων ανατρέξτε στη σελίδα της καρτέλας Βάση δεδομένων στο Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία.

Εγγραφές

Προσδιορίζει τον αριθμό εγγραφών για εκτύπωση της φόρμας επιστολής. Θα εκτυπωθεί μία επιστολή για κάθε εγγραφή.

Όλα

Επεξεργάζεται όλες τις εγγραφές από τη βάση δεδομένων.

Επιλεγμένες εγγραφές

Επεξεργάζεται μόνο τις σημειωμένες εγγραφές από τη βάση δεδομένων. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε επισημάνει προηγουμένως τις απαραίτητες εγγραφές στη βάση δεδομένων.

Από:

Ορίστε τον αριθμό της πρώτης εγγραφής που θα εκτυπωθεί.

Προς:

Προσδιορίζει τον αριθμό της τελευταίας εγγραφής που θα εκτυπωθεί.

Έξοδος

Προσδιορίζει αν οι φόρμες επιστολών θα αποσταλούν σε έναν εκτυπωτή ή θα αποθηκευτούν σε ένα αρχείο.

Εκτυπωτής

Εκτυπώνει τις τυπικές επιστολές.

Αρχείο

Αποθηκεύει την φόρμα επιστολής σε αρχεία.

Αποθήκευση ως ένα έγγραφο

Δημιουργία ενός μεγάλου εγγράφου που περιέχει όλες τις εγγραφές δεδομένων.

Αποθήκευση ως μεμονωμένα έγγραφα

Δημιουργία ενός εγγράφου για κάθε εγγραφή δεδομένων.

Δημιουργία ονόματος αρχείου από βάση δεδομένων

Δημιουργία κάθε ονόματος αρχείου από τα δεδομένα που περιέχονται σε βάση δεδομένων.

Πεδίο

Χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του επιλεγμένου πεδίου βάσης δεδομένων ως το όνομα αρχείου για την φόρμα επιστολής.

Διαδρομή

Καθορίζει τη διαδρομή αποθήκευσης των φορμών επιστολών.

...

Ανοίγει τον διάλογο Επιλογή διαδρομής .

Μορφή αρχείου

Επιλογή της μορφής αρχείου για αποθήκευση του τελικού εγγράφου.

Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας

Ξεκινά τον οδηγό συγχώνευσης αλληλογραφίας για να δημιουργήσει φόρμες επιστολών ή να στείλει μηνύματα αλληλογραφίας σε πολλούς παραλήπτες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!