Μενού Μορφή

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Αρχιγράμματα.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της καρτέλας Τροποποίηση/Δημιουργία - Αρχιγράμματα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Ροή κειμένου.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της καρτέλας Τροποποίηση/Δημιουργία - Ροή κειμένου.

Επιλέξτε την καρτέλα Επεξεργασία - Εύρεση & αντικατάσταση - Μορφή - Ροή κειμένου.

Δεξιοπατήστε σε μια παράγραφο με τεχνοτροπία Σώμα κειμένου. Επιλέξτε την καρτέλα Επεξεργασία τεχνοτροπίας παραγράφου - Συνθήκη.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες (F11). Δεξιοπατήστε οποιαδήποτε τεχνοτροπία παραγράφου. Επιλέξτε την καρτέλα Νέα - Συνθήκη

Επιλέξτε Τεχνοτροπίες - Φόρτωση τεχνοτροπιών

Στο παράθυρο Τεχνοτροπίες. Πατήστε το εικονίδιο Ενέργεια τεχνοτροπιών πάνω δεξιά στο παράθυρο Τεχνοτροπίες και κρατήστε το πλήκτρο ποντικιού πατημένο. Επιλέξτε Φόρτωση τεχνοτροπιών από το υπομενού.

Διάφοροι τρόποι ανοίγματος του παραθύρου Τεχνοτροπίες:

Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - άνοιγμα μενού περιβάλλοντος Νέα/Τροποποίηση (για τεχνοτροπίες σελίδας).

Επιλέξτε την καρτέλα μορφή - Παράγραφος - Διάρθρωση & Αρίθμηση.

Επιλέξτε την καρτέλα Τεχνοτροπίες - Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Διάρθρωση & Αρίθμηση (Τεχνοτροπίες παραγράφων)

Επιλέξτε την καρτέλα προβολή - Τεχνοτροπίες - άνοιγμα μενού περιβάλλοντος Τροποποίηση/Νέα - Διάρθρωση & Αρίθμηση (Τεχνοτροπίες παραγράφου).

Επιλέξτε το πλήκτρο Μορφή - Ενότητες - Επιλογές.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Στήλες.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Στήλες.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της καρτέλας Τροποποίηση/Δημιουργία - Στήλες.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο - Πλαίσιο - Στήλες.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή/Μορφή - Ενότητες - Στήλες.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Υποσημείωση.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της καρτέλας Τροποποίηση/Δημιουργία - Υποσημείωση.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Ενότητα - Υποσημειώσεις/Σημειώσεις τέλους.

Επιλέξτε το πλήκτρο Μορφή - Ενότητες - Επιλογές και την καρτέλα Υποσημειώσεις/Σημειώσεις τέλους.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος Τροποποίηση/Δημιουργία(για τεχνοτροπίες παραγράφων).

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος Τροποποίηση/Δημιουργία (για τεχνοτροπίες χαρακτήρων).

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος Τροποποίηση/Δημιουργία (για τεχνοτροπίες πλαισίων).

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες (F11) - άνοιγμα μενού περιβάλλοντος Τροποποίηση/Νέα (για τεχνοτροπίες καταλόγου).

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Κατά την πληκτρολόγηση.

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση.

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Εφαρμογή.

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Εφαρμογή και επεξεργασία αλλαγών.

Επιλέξτε Πίνακας - Αυτόματη μορφοποίηση τεχνοτροπιών (με τον δρομέα σε έναν πίνακα).

Επιλέξτε την καρτέλαΜορφή - Εικόνα.

Επιλέξτε το πλήκτρο Εισαγωγή - Εικόνα - Από αρχείο - Ιδιότητες.

Στη γραμμή Εικόνα (όταν είναι επιλεγμένες εικόνες), πατήστε

Εικονίδιο

Ιδιότητες γραφικών

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα -Ιδιότητες - Τύπος.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Τύπος.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε την καρτέλα μενού περιβάλλοντος Τροποποίηση/Δημιουργία - Τύπος.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο - Πλαίσιο - Τύπος.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Αναδίπλωση.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Αναδίπλωση.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο - Πλαίσιο - Αναδίπλωση.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Αναδίπλωση - Επεξεργασία - Αναδίπλωση.

Επιλέξτε Μορφή - Αναδίπλωση - Επεξεργασία περιγράμματος.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Υπερσύνδεσμος.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Υπερσύνδεσμος.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο - Πλαίσιο - Υπερσύνδεσμος.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα -Ιδιότητες - Επιλογές.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Επιλογές.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε την καρτέλα του μενού περιβάλλοντος Τροποποίηση/Δημιουργία - Επιλογές.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο -Πλαίσιο - Επιλογές.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Εικόνα.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή/Μορφή - Εικόνα -Ιδιότητες - Μακροεντολή.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Μακροεντολές.

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματο κείμενο - Αυτόματο κείμενο (πλήκτρο) - Μακροεντολή.

Επιλέξτε Επεξεργασία - Χάρτης εικόνας - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος Μακροεντολή.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας - Υπερσύνδεσμος - και το πλήκτρο Συμβάντα.

Επιλέξτε Πίνακας - Ιδιότητες.

Επιλέξτε Πίνακας - Διαίρεση πίνακα.

Επιλέξτε Πίνακας - Συγχώνευση πίνακα.

Επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας - Ιδιότητες - Πίνακας.

Επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας - Ιδιότητες - Στήλες.

Επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας - Ιδιότητες - Ροή κειμένου.

Δεξιοπατήστε σε έναν πίνακα, επιλέξτε Κελί.

Επιλέξτε Πίνακας - Συγχώνευση κελιών.

Στη γραμμή Πίνακας, πατήστε

Εικονίδιο

Συγχώνευση κελιών

Επιλέξτε Πίνακας - Διαίρεση Κελιών.

Στη γραμμή Πίνακας, πατήστε

Εικονίδιο

Διαίρεση κελιών

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Κελί - Προστασία.

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Κελί - Αποπροστασία.

Άνοιγμα του μενού περιβάλλοντος στην Πλοήγηση για πίνακες.

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Γραμμή.

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Γραμμή - Ύψος.

Επιλέξτε Πίνακας - Αυτόματη προσαρμογή - Βέλτιστο ύψος γραμμής.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Βελτιστοποίηση μεγέθους από την γραμμή Πίνακας, πατήστε

Εικονίδιο

Βέλτιστο ύψος γραμμής

Επιλέξτε Πίνακας - Αυτόματη προσαρμογή - Ίση κατανομή γραμμών.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Βελτιστοποίηση μεγέθους από την γραμμή Πίνακας, πατήστε

Εικονίδιο

Ίση κατανομή γραμμών

Επιλέξτε Πίνακας - Επιλογή - Γραμμή.

Επιλέξτε Πίνακας - Διαγραφή - Γραμμές.

Στη γραμμή του Πίνακα, πατήστε

Εικονίδιο

Διαγραφή γραμμής

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Στήλη.

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Στήλη - Πλάτος.

Επιλέξτε Πίνακας - Αυτόματη προσαρμογή - Βέλτιστο πλάτος στήλης.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Βελτιστοποίηση μεγέθους από την γραμμή Πίνακας, πατήστε

Εικονίδιο

Βέλτιστο πλάτος στήλης

Επιλέξτε Πίνακας - Αυτόματη Προσαρμογή - Ίση κατανομή στηλών.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Βελτιστοποίηση μεγέθους από την γραμμή Πίνακας, πατήστε

Εικονίδιο

Ίση απόσταση στηλών

Επιλέξτε Πίνακας - Επιλογή - Στήλη.

Επιλέξτε Πίνακας - Εισαγωγή - Στήλες.

Επιλέξτε Πίνακας - Εισαγωγή - Γραμμές.

Στη γραμμή του Πίνακα, πατήστε

Εικονίδιο

Εισαγωγή στήλης

Εικονίδιο

Εισαγωγή γραμμής

Επιλέξτε Πίνακας - Διαγραφή - Στήλες.

Στη γραμμή του Πίνακα, πατήστε

Εικονίδιο

Διαγραφή στήλης

Επιλέξτε Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες.

Εικονίδιο

Ιδιότητες αντικειμένου

Εικονίδιο

Ιδιότητες πλαισίου

Μενού Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - καρτέλα Πλέγμα κειμένου, εάν η υποστήριξη ασιατικής γλώσσας είναι ενεργή

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!