Μενού Μορφή

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Αρχιγράμματα.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της καρτέλας Τροποποίηση/Δημιουργία - Αρχιγράμματα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Ροή κειμένου.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της καρτέλας Τροποποίηση/Δημιουργία - Ροή κειμένου.

Επιλέξτε την καρτέλα Επεξεργασία - Εύρεση & αντικατάσταση - Μορφή - Ροή κειμένου.

Δεξιοπατήστε μια παράγραφο με τεχνοτροπία Σώμα κειμένου. Επιλέξτε την καρτέλα Παράγραφος - Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Συνθήκη.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες (). Δεξιοπατήστε οποιαδήποτε τεχνοτροπία παραγράφου. Επιλέξτε την καρτέλα Νέα - Συνθήκη.

Επιλέξτε Τεχνοτροπίες - Φόρτωση τεχνοτροπιών από πρότυπο

Στο παράθυρο τεχνοτροπιών, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο Ενέργεια τεχνοτροπιών πάνω δεξιά. Επιλέξτε Φόρτωση τεχνοτροπιών από πρότυπο από το υπομενού.

Διάφοροι τρόποι ανοίγματος του παραθύρου Τεχνοτροπίες:

Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες () - επιλέξτε τεχνοτροπίες σελίδας - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος για την επιλεγμένη τεχνοτροπία - Νέα/Τροποποίηση.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Διάρθρωση & κατάλογος.

Δεξιοπατήστε μια παράγραφο, επιλέξτε την καρτέλα Παράγραφος - Παράγραφος - Διάρθρωση & κατάλογος.

Δεξιοπατήστε μια παράγραφο, επιλέξτε την καρτέλα Παράγραφος - Επεξεργασία παραγράφου - Διάρθρωση & κατάλογος.

Επιλέξτε την καρτέλα Τεχνοτροπίες - Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Διάρθρωση και κατάλογος (Τεχνοτροπίες παραγράφου).

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες -, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος στην καρτέλα Τροποποίηση/Νέα - Κατάλογος & αρίθμηση (Τεχνοτροπίες παραγράφου).

Επιλέξτε το πλήκτρο Μορφή - Ενότητες - Επιλογές.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Στήλες.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - Τεχνοτροπίες σελίδας - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος για την επιλεγμένη τεχνοτροπία σελίδας καρτέλα - Τροποποίηση/Νέα - Στήλες.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο - Πλαίσιο - Στήλες.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Στήλες.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Ενότητα - Στήλες.

Επιλέξτε Μορφή - Ενότητα - πλήκτρο Επιλογές - καρτέλα Στήλες.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Υποσημείωση.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της καρτέλας Τροποποίηση/Δημιουργία - Υποσημείωση.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Ενότητα - Υποσημειώσεις/Σημειώσεις τέλους.

Επιλέξτε το πλήκτρο Μορφή - Ενότητες - Επιλογές και την καρτέλα Υποσημειώσεις/Σημειώσεις τέλους.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος Τροποποίηση/Δημιουργία(για τεχνοτροπίες παραγράφων).

  1. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες, ή Τεχνοτροπίες - Διαχείριση τεχνοτροπιών () για να ανοίξετε την προσάρτηση τεχνοτροπίες.

  2. Πατήστε στο εικονίδιο τεχνοτροπία χαρακτήρων στο επάνω μέρος της προσάρτησης, έπειτα επιλέξτε μια τεχνοτροπία χαρακτήρων.

  3. Δεξιοπατήστε για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Τροποποίηση/Νέο.

Εικονίδιο τεχνοτροπίας χαρακτήρα

Εικονίδιο τεχνοτροπίας χαρακτήρων

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος Τροποποίηση/Δημιουργία (για τεχνοτροπίες πλαισίων).

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες () - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος Τροποποίηση/Νέο (για τεχνοτροπίες καταλόγου).

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Κατά την πληκτρολόγηση.

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση.

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Εφαρμογή.

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Εφαρμογή και επεξεργασία αλλαγών.

Επιλέξτε Πίνακας - Αυτόματη μορφοποίηση τεχνοτροπιών (με τον δρομέα σε έναν πίνακα).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Περιοχή.

Στη γραμμή Εικόνα (όταν είναι επιλεγμένες εικόνες), πατήστε

Εικονίδιο ιδιότητες γραφικών

Ιδιότητες γραφικών

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Θέση και μέγεθος.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Θέση και μέγεθος.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - Τεχνοτροπίες πλαισίου - ανοίξτε την καρτέλα μενού περιβάλλοντος Τροποποίηση/Νέο - Τύπος.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο - Πλαίσιο - Θέση και Μέγεθος.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Αναδίπλωση.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Αναδίπλωση.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο - Πλαίσιο - Αναδίπλωση.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Αναδίπλωση - Επεξεργασία - Αναδίπλωση.

Επιλέξτε Μορφή - Αναδίπλωση - Επεξεργασία περιγράμματος.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Υπερσύνδεσμος.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Υπερσύνδεσμος.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο - Πλαίσιο - Υπερσύνδεσμος.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα -Ιδιότητες - Επιλογές.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Επιλογές.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος για την επιλεγμένη καρτέλα Τεχνοτροπία πλαισίου - Τροποποίηση/Νέα - Επιλογές.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο -Πλαίσιο - Επιλογές.

Δεξιοπατήστε το επιλεγμένο αντικείμενο, επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες - Επιλογές.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Εικόνα.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή/Μορφή - Εικόνα -Ιδιότητες - Μακροεντολή.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Μακροεντολές.

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματο κείμενο - Αυτόματο κείμενο (πλήκτρο) - Μακροεντολή.

Επιλέξτε Εργαλεία - Χάρτης εικόνας (ImageMap) - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος Μακροεντολή.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας - Υπερσύνδεσμος - και το πλήκτρο Συμβάντα.

Επιλέξτε Πίνακας - Ιδιότητες.

Στη γραμμή Πίνακας (με τον δρομέα στον πίνακα), πατήστε

Εικονίδιο ιδιοτήτων πίνακα

Ιδιότητες πίνακα

Επιλέξτε Πίνακας - Διαίρεση πίνακα.

Επιλέξτε Πίνακας - Συγχώνευση πίνακα.

Επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας - Ιδιότητες - Πίνακας.

Επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας - Ιδιότητες - Στήλες.

Επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας - Ιδιότητες - Ροή κειμένου.

Δεξιοπατήστε σε έναν πίνακα, επιλέξτε Κελί.

Επιλέξτε Πίνακας - Συγχώνευση κελιών.

Στη γραμμή Πίνακας, πατήστε

Εικονίδιο συγχώνευσης κελιών

Συγχώνευση κελιών

Επιλέξτε Πίνακας - Διαίρεση Κελιών.

Στη γραμμή Πίνακας, πατήστε

Εικονίδιο αποσυγχώνευσης κελιών

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Κελί - Προστασία.

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Κελί - Αποπροστασία.

Άνοιγμα του μενού περιβάλλοντος στην Πλοήγηση για πίνακες.

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Γραμμή.

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Γραμμή - Ύψος.

Επιλέξτε Πίνακας - Επιλογή - Γραμμή.

Επιλέξτε Πίνακας - Διαγραφή - Γραμμές.

Στη γραμμή του Πίνακα, πατήστε

Εικονίδιο διαγραφής γραμμής

Διαγραφή γραμμής

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Στήλη.

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Στήλη - Πλάτος.

Επιλέξτε Πίνακας - Επιλογή - Στήλη.

Επιλέξτε Πίνακας - Εισαγωγή - Στήλες.

Επιλέξτε Πίνακας - Εισαγωγή - Γραμμές.

Στη γραμμή του Πίνακα, πατήστε

Εικονίδιο εισαγωγής στήλης

Εισαγωγή στήλης

Εικονίδιο εισαγωγής γραμμής

Εισαγωγή γραμμής

Επιλέξτε Πίνακας - Διαγραφή - Στήλες.

Στη γραμμή του Πίνακα, πατήστε

Εικονίδιο διαγραφής στήλης

Διαγραφή στήλης

Επιλέξτε Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες.

Εικονίδιο ιδιοτήτων αντικειμένου

Ιδιότητες αντικειμένου

Εικονίδιο ιδιοτήτων πλαισίου

Ιδιότητες πλαισίου

Μενού Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - καρτέλα Πλέγμα κειμένου, εάν η υποστήριξη ασιατικής γλώσσας είναι ενεργή

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!