Μενού Μορφή

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Αρχιγράμματα.

Επιλέξτε την καρτέλα Προβολή - Τεχνοτροπίες -, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος Νέο/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Αρχιγράμματα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Ροή κειμένου.

Επιλέξτε την καρτέλα Προβολή -Τεχνοτροπίες -, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος Νέο/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Ροή κειμένου.

Επιλέξτε την καρτέλα Επεξεργασία - Εύρεση & αντικατάσταση - Μορφή - Ροή κειμένου.

Δεξιοπατήστε σε μια παράγραφο με τεχνοτροπία Σώμα κειμένου. Επιλέξτε την καρτέλα Παράγραφος - Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Κατάσταση.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες (). Δεξιοπατήστε οποιαδήποτε τεχνοτροπία παραγράφου. Επιλέξτε την καρτέλα Νέα - Συνθήκη.

Επιλέξτε Τεχνοτροπίες - Φόρτωση τεχνοτροπιών από πρότυπο

Στο παράθυρο τεχνοτροπιών, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο Ενέργεια τεχνοτροπιών πάνω δεξιά. Επιλέξτε Φόρτωση τεχνοτροπιών από πρότυπο από το υπομενού.

Διάφοροι τρόποι ανοίγματος του παραθύρου Τεχνοτροπίες:

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Τεχνοτροπία σελίδας.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στην καρτέλα Διάταξη, επιλέξτε Περιθώρια σελίδας, ή Μέγεθος σελίδας, ή Στήλες σελίδας και πατήστε στο Περισσότερες επιλογές .

Στο μενού Διάταξη της καρτέλας Διάταξη, επιλέξτε Τεχνοτροπία σελίδας.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο τεχνοτροπίας σελίδας

Τεχνοτροπία σελίδας

Από το πληκτρολόγιο:

+ Shift + P

Από τη γραμμή κατάστασης:

Πατήστε στην περιοχή Τεχνοτροπία σελίδας.

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπία () - επιλέξτε Τεχνοτροπίες σελίδας - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος για την επιλεγμένη τεχνοτροπία - Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε το μενού Μορφή - Σελίδα τίτλου.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Σελίδα τίτλου.

Επιλέξτε Διάταξη - Σελίδα τίτλου.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο σελίδας τίτλου

Σελίδα τίτλου

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Διάρθρωση & κατάλογος.

Δεξιοπατήστε μια παράγραφο, επιλέξτε την καρτέλα Παράγραφος - Παράγραφος - Διάρθρωση & κατάλογος.

Δεξιοπατήστε μια παράγραφο, επιλέξτε την καρτέλα Παράγραφος - Επεξεργασία παραγράφου - Διάρθρωση & κατάλογος.

Επιλέξτε την καρτέλα Τεχνοτροπίες - Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Διάρθρωση και κατάλογος (Τεχνοτροπίες παραγράφου).

Επιλέξτε την καρτέλα Προβολή - Τεχνοτροπίες -, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - διάρθρωσης και καταλόγου (τεχνοτροπίες παραγράφου).

Επιλέξτε το πλήκτρο Μορφή - Ενότητες - Επιλογές.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Στήλες.

Επιλέξτε Μορφή - Σελίδα τίτλου, επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας, πατήστε στο Επεξεργασία.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Στήλες.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο - Πλαίσιο - Στήλες.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - Τεχνοτροπίες σελίδας - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος για την επιλεγμένη τεχνοτροπία σελίδας - καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Στήλες.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Στήλες.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Ενότητα - Στήλες.

Επιλέξτε Μορφή - Ενότητα - πλήκτρο Επιλογές - καρτέλα Στήλες.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε την καρτέλα Διάταξη - Στήλες σελίδας - Περισσότερες επιλογές - Στήλες.

Στο μενού Διάταξη και στην καρτέλα Διάταξη, επιλέξτε Στήλες σελίδας.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Στήλες σελίδας

Στήλες σελίδας

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Υποσημείωση.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της καρτέλας Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Υποσημείωση.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Ενότητα - Υποσημειώσεις/Σημειώσεις τέλους.

Επιλέξτε το πλήκτρο Μορφή - Ενότητες - Επιλογές και την καρτέλα Υποσημειώσεις/Σημειώσεις τέλους.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας (για τεχνοτροπίες παραγράφου).

  1. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες, ή Τεχνοτροπίες - Διαχείριση τεχνοτροπιών () για να ανοίξετε την προσάρτηση τεχνοτροπίες.

  2. Πατήστε στο εικονίδιο τεχνοτροπία χαρακτήρων στο επάνω μέρος της προσάρτησης, έπειτα επιλέξτε μια τεχνοτροπία χαρακτήρων.

  3. Δεξιοπατήστε για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας.

Εικονίδιο τεχνοτροπίας χαρακτήρα

Εικονίδιο τεχνοτροπίας χαρακτήρων

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας (για τεχνοτροπίες πλαισίου).

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες () - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας (για τεχνοτροπίες καταλόγου).

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Κατά την πληκτρολόγηση.

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση.

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Εφαρμογή.

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Εφαρμογή και επεξεργασία αλλαγών.

Επιλέξτε Πίνακας - Αυτόματη μορφοποίηση τεχνοτροπιών (με τον δρομέα σε έναν πίνακα).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Περιοχή.

Στη γραμμή Εικόνα (όταν είναι επιλεγμένες εικόνες), πατήστε

Εικονίδιο ιδιότητες γραφικών

Ιδιότητες γραφικών

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Θέση και μέγεθος.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Θέση και μέγεθος.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - Τεχνοτροπίες πλαισίου - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της καρτέλας Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Τύπος.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο - Πλαίσιο - Θέση και Μέγεθος.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες - Θέση και μέγεθος.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Εικόνα της καρτέλας Εικόνα, επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες - Θέση και Μέγεθος.

Στο μενού Αντικείμενο της καρτέλας Αντικείμενο, επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες - Θέση και Μέγεθος.

Από το πληκτρολόγιο:

F4, then Position and Size tab.

Από τη γραμμή κατάστασης:

Πατήστε στην περιοχή Επιλεγμένο μέγεθος αντικειμένου, στην καρτέλα Θέση και μέγεθος.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Αναδίπλωση.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Αναδίπλωση.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Αναδίπλωση.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο - Πλαίσιο - Αναδίπλωση.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Αναδίπλωση - Επεξεργασία - Αναδίπλωση.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Αναδίπλωση.

Επιλέξτε την καρτέλα Αναδίπλωση - Επεξεργασία - Αναδίπλωση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε την καρτέλα Εικόνα - Αναδίπλωση.

Από την πλευρική στήλη:

Στο παράθυρο Ιδιότητες, επιλέξτε την προσάρτηση Αναδίπλωση.

Επιλέξτε Μορφή - Αναδίπλωση - Επεξεργασία περιγράμματος.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Υπερσύνδεσμος.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Υπερσύνδεσμος.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο - Πλαίσιο - Υπερσύνδεσμος.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα -Ιδιότητες - Επιλογές.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Επιλογές.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος για την επιλεγμένη καρτέλα Τεχνοτροπία πλαισίου - Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Επιλογές.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πλαίσιο -Πλαίσιο - Επιλογές.

Δεξιοπατήστε το επιλεγμένο αντικείμενο, επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες - Επιλογές.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Εικόνα.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή/Μορφή - Εικόνα -Ιδιότητες - Μακροεντολή.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Μακροεντολές.

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματο κείμενο - Αυτόματο κείμενο (πλήκτρο) - Μακροεντολή.

Επιλέξτε Εργαλεία - Χάρτης εικόνας (ImageMap) - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος Μακροεντολή.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας - Υπερσύνδεσμος - και το πλήκτρο Συμβάντα.

Επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας - Ιδιότητες - Πίνακας.

Επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας - Ιδιότητες - Στήλες.

Επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας - Ιδιότητες - Ροή κειμένου.

Δεξιοπατήστε σε έναν πίνακα, επιλέξτε Κελί.

Επιλέξτε Πίνακας - Συγχώνευση κελιών.

Στη γραμμή Πίνακας, πατήστε

Εικονίδιο συγχώνευσης κελιών

Συγχώνευση κελιών

Επιλέξτε Πίνακας - Διαίρεση Κελιών.

Στη γραμμή Πίνακας, πατήστε

Εικονίδιο αποσυγχώνευσης κελιών

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Πίνακας - Προστασία κελιών.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Πίνακας της καρτέλας Πίνακας, επιλέξτε Προστασία κελιών.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο προστασίας κελιών

Προστασία κελιών

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Πίνακας - Αποπροστασία κελιών.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Πίνακας της καρτέλας Πίνακας, επιλέξτε Αποπροστασία κελιών.

Εικονίδιο αποπροστασίας κελιών

Αποπροστασία κελιών

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Γραμμή.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Πίνακας - Μέγεθος - Ύψος σειράς.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Μέγεθος - Ύψος σειράς..

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Πίνακας της καρτέλας Πίνακας, επιλέξτε Ύψος σειράς.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Πίνακας - Μέγεθος - Πλάτος στήλης.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Μέγεθος - Πλάτος στήλης..

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Πίνακας της καρτέλας Πίνακας, επιλέξτε Πλάτος στήλης.

Επιλέξτε Πίνακας - Επιλογή - Γραμμή.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο διαγραφής σειρών

Διαγραφή σειρών

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Στήλη.

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Στήλη - Πλάτος.

Επιλέξτε Πίνακας - Επιλογή - Στήλη.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Πίνακας - Εισαγωγή - Στήλες.

Επιλέξτε Πίνακας - Εισαγωγή - Γραμμές.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Σειρές.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Στήλες.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Πίνακας της καρτέλας Πίνακας, επιλέξτε Εισαγωγή σειρών.

Στο μενού Πίνακας της καρτέλας Πίνακας, επιλέξτε Εισαγωγή στηλών.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο διαγραφής στήλης

Διαγραφή στήλης

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Πίνακας - Επιλογή - Κελί.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Πίνακας - Επιλογή κελιού.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο επιλογής κελιού

Επιλογή κελιού

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε Ιδιότητες - Πίνακας - Κελί.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Πίνακας - Επιλογή - Στήλη.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Πίνακας - Στήλη.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο επιλογής στήλης

Επιλογή στήλης

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε Ιδιότητες - Πίνακας - Στήλη.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Πίνακας - Επιλογή - Σειρά.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Πίνακας - Σειρά.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο επιλογής σειράς

Επιλογή σειράς

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε Ιδιότητες - Πίνακας - Σειρά.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Πίνακας - Επιλογή - Πίνακας.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Πίνακας - Επιλογή πίνακα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Επιλογή πίνακα

Επιλογή πίνακα

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε Ιδιότητες - Πίνακας - Πίνακας.

Επιλέξτε Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες.

Εικονίδιο ιδιοτήτων αντικειμένου

Ιδιότητες αντικειμένου

Εικονίδιο ιδιοτήτων πλαισίου

Ιδιότητες πλαισίου

Μενού Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - καρτέλα Πλέγμα κειμένου, εάν η υποστήριξη ασιατικής γλώσσας είναι ενεργή

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Πίνακας - Διαγραφή - Πίνακας.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Διαγραφή - Πίνακας.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο διαγραφής πίνακα

Διαγραφή πίνακα

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε Ιδιότητες - Πίνακας - Διαγραφή πίνακα.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Πίνακας - Διαγραφή.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Πίνακας - Επιλογή.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Πίνακας - Μέγεθος.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Μέγεθος.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο μεγέθους πίνακα

Μέγεθος πίνακα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!