Μενού Επεξεργασία

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματο κείμενο

+F3

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Αυτόματο κείμενο

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επεξεργασία - Ανταλλαγή βάσης δεδομένων

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εργαλεία, ανοίξτε το πλήκτρο μενού και επιλέξτε Ανταλλαγή βάσης δεδομένων.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επεξεργασία - Πεδία.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδία.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Παραπομπή.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επεξεργασία πεδίου

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδία.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Παραπομπή.

Επιλέξτε Αναφορές - Πεδία.

Επιλέξτε Αναφορές - Παραπομπές.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο παραπομπής

Παραπομπή

Εικονίδιο εισαγωγής πεδίου

Εισαγωγή πεδίου

Από το πληκτρολόγιο:

+ F2

Επιλέξτε Επεξεργασία - Υποσημειώσεις

Τοποθετήστε τον δρομέα μπροστά από το πεδίο ευρετηρίου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία - Αναφορά - Καταχώρηση ευρετηρίου...

ή δεξιοπατήστε για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Επεξεργασία καταχώρισης ευρετηρίου

Επιλέξτε Μορφή - Ενότητες

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματο κείμενο - Αυτόματο κείμενο - Μετονομασία

Επιλέξτε Επεξεργασία - Καταχώριση βιβλιογραφίας

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επεξεργασία - Κατάσταση επιλογής

Από τη γραμμή κατάστασης:

Πατήστε στην περιοχή Επιλογή.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επεξεργασία - Επιλογή κειμένου.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επιλογή κειμένου.

Από το πληκτρολόγιο:

+ Shift + I

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επεξεργασία - Κατάσταση άμεσου δρομέα

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε το μενού Αρχική - Αρχική - Κατάσταση άμεσου δρομέα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο εναλλαγής κατάστασης άμεσου δρομέα

Εναλλαγή κατάστασης άμεσου δρομέα

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επεξεργασία - Μετάβαση στη σελίδα.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Μενού αρχικής καρτέλας - Μετάβαση στη σελίδα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Μετάβαση στη σελίδα

Μετάβαση στη σελίδα

Από το πληκτρολόγιο:

+ G

Από τη γραμμή κατάστασης:

Πατήστε στην περιοχή Αριθμός σελίδας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!