Μορφή

Το μενού αυτό περιέχει εντολές που χρειάζονται για τη μορφοποίηση των τύπων.

Γραμματοσειρές

Καθορίζει τις γραμματοσειρές που μπορούν να εφαρμοστούν στα στοιχεία του τύπου.

Μέγεθος γραμματοσειράς

Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να καθορίσετε τα μεγέθη γραμματοσειράς για τον τύπο σας. Επιλέξτε ένα βασικό μέγεθος και όλα τα στοιχεία του τύπου θα κλιμακωθούν σε σχέση με αυτή τη βάση.

Απόσταση

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον διάλογο για να καθορίσετε την απόσταση μεταξύ στοιχείων του τύπου. Η απόσταση καθορίζεται ως ποσοστό σε σχέση με το μέγεθος της βάσης που καθορίστηκε στο Μορφή - Μέγεθος γραμματοσειράς.

Στοίχιση

Μπορείτε να καθορίσετε τη στοίχιση τύπων με πολλαπλές γραμμές όπως επίσης και τύπων με διάφορα στοιχεία σε μια γραμμή. Δημιουργήστε τύπους πολλαπλών γραμμών εισάγοντας μια εντολή NEWLINE στο παράθυρο εντολών.

Λειτουργία κειμένου

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία κειμένου. Στη λειτουργία κειμένου, οι τύποι εμφανίζονται στο ίδιο ύψος όπως και η γραμμή του κειμένου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!