Εισαγωγή παρενθέσεων

Στο LibreOffice Math, μπορούν να εμφανίζονται οι παρενθέσεις ξεχωριστά έτσι ώστε η απόσταση μεταξύ τους να μπορεί να καθοριστεί ελεύθερα;

Μπορείτε να ορίσετε μεμονωμένες παρενθέσεις με χρήση των εντολών "left" και "right", αλλά η απόσταση μεταξύ των παρενθέσεων δεν θα είναι σταθερή, επειδή προσαρμόζονται στο όρισμα. Παρόλα αυτά, υπάρχει τρόπος εμφάνισης των παρενθέσεων με σταθερή απόσταση μεταξύ τους. Για να το πετύχετε, τοποθετήστε μια ανάστροφη κάθετο "\" (backslash) πριν από τις κανονικές παρενθέσεις. Οι παρενθέσεις αυτές έχουν πλέον ίδια συμπεριφορά με οποιοδήποτε άλλο σύμβολο και η στοίχιση είναι ίδια με οποιαδήποτε άλλα σύμβολα:

left lbrace x right none

size *2 langle x rangle

size *2 { \langle x \rangle }

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!