Απόσταση

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον διάλογο για να καθορίσετε την απόσταση μεταξύ στοιχείων του τύπου. Η απόσταση καθορίζεται ως ποσοστό σε σχέση με το μέγεθος της βάσης που καθορίστηκε στο Μορφή - Μέγεθος γραμματοσειράς.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Διάστιχο


Διάλογος αποστάσεων

Χρησιμοποιήστε το κουμπί Κατηγορία για να καθορίσετε το στοιχείο του τύπου για το οποίο θα θέλατε να ορίσετε το διάστιχο. Η εμφάνιση του διαλόγου εξαρτάται από την επιλεγμένη κατηγορία. Ένα παράθυρο προεπισκόπησης σας εμφανίζει ποιο διάστιχο τροποποιήθηκε σε όλα τα αντίστοιχα πλαίσια.

Κατηγορία

Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να επιλέξετε την κατηγορία για την οποία θα επιθυμούσατε να αλλάξετε το διάστιχο.

Απόσταση

Καθορίζει την απόσταση μεταξύ των μεταβλητών και των τελεστών, μεταξύ γραμμών, και μεταξύ συμβόλων ρίζας και ριζικών.

Απόσταση

Καθορίζει την απόσταση μεταξύ μεταβλητών και τελεστών.

Διάστιχο γραμμής

Καθορίζει το διάστιχο μεταξύ γραμμών.

Απόσταση ρίζας

Καθορίζει την απόσταση μεταξύ του συμβόλου ρίζας και ριζικών.

Δείκτες

Καθορίζει την απόσταση για εκθέτες και δείκτες.

Εκθέτης

Καθορίζει την απόσταση για δείκτες εκθετών.

Δείκτης

Καθορίζει την απόσταση για δείκτες δεικτών.

Κλάσματα

Καθορίζει την απόσταση μεταξύ της γραμμής κλάσματος και του αριθμητή ή παρονομαστή.

Αριθμητής

Καθορίζει την απόσταση μεταξύ της γραμμής κλάσματος και του αριθμητή.

Παρονομαστής

Καθορίζει την απόσταση μεταξύ της γραμμής κλάσματος και του παρανομαστή.

Γραμμές κλασμάτων

Καθορίζει το μήκος της υπέρβασης και το πάχος της γραμμής στη γραμμή κλάσματος.

Μήκος υπέρβασης

Καθορίζει το μήκος υπέρβασης της γραμμής κλάσματος.

Πάχος

Καθορίζει το πάχος της γραμμής κλάσματος.

Όρια

Καθορίζει την απόστασητο διάστιχο μεταξύ του συμβόλου αθροίσματος και τους όρους του ορίου.

Άνω όριο

Καθορίζει την απόσταση μεταξύ του συμβόλου αθροίσματος και του πάνω ορίου.

Κάτω όριο

Καθορίζει την απόσταση μεταξύ του συμβόλου αθροίσματος και του κάτω ορίου.

Αγκύλες

Καθορίζει την απόσταση μεταξύ των παρενθέσεων και του περιεχομένου.

Μέγεθος υπέρβασης (αριστερά/δεξιά)

Καθορίζει την κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του πάνω άκρου των περιεχομένων και του πάνω τέλους των παρενθέσεων.

Απόσταση

Καθορίζει την οριζόντια απόσταση μεταξύ των περιεχομένων και του πάνω τέλους των παρενθέσεων.

Κλιμάκωση όλων των παρενθέσεων

Κλιμακώνει όλους τους τύπους παρενθέσεων. Αν ύστερα εισάγετε ( a over b) στο παράθυρο εντολών, οι παρενθέσεις θα περιβάλουν ολόκληρο το ύψος του ορίσματος. Εσείς κανονικά επιτυγχάνετε αυτό το αποτέλεσμα εισάγοντας left ( a over b right ).

Μέγεθος υπέρβασης

Προσαρμόζει το μέγεθος υπέρβασης σε ποσοστό. Στο 0 τοις εκατό οι παρενθέσεις ορίζονται έτσι ώστε να περιβάλλουν το όρισμα στο ίδιο ύψος. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή που εισάγεται, τόσο μεγαλύτερο είναι και το κατακόρυφο διάστημα μεταξύ των περιεχομένων των παρενθέσεων και του εξωτερικού ορίου των παρενθέσεων. Το πεδίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με το Κλιμάκωση όλων των παρενθέσεων.

Πίνακες

Καθορίζει την σχετική απόσταση για τα στοιχεία της μήτρας..

Διάστιχο γραμμής

Καθορίζει την απόσταση μεταξύ στοιχείων της μήτρας σε μια γραμμή.

Διάστιχο στήλης

Καθορίζει την απόσταση μεταξύ στοιχείων του πίνακα σε μια στήλη.

Σύμβολα

Καθορίζει την απόσταση των συμβόλων σε σχέση με τις μεταβλητές

Πρωτεύον ύψος

Καθορίζει το ύψος των συμβόλων σε σχέση με τη γραμμή βάσης.

Ελάχιστη απόσταση

Καθορίζει την ελάχιστη απόσταση μεταξύ ενός συμβόλου και μιας μεταβλητής.

Τελεστές

Καθορίζει την απόσταση μεταξύ τελεστών και μεταβλητών ή αριθμών.

Μέγεθος υπέρβασης

Καθορίζει το ύψος από τη μεταβλητή μέχρι το άνω άκρο του τελεστή.

Απόσταση

Καθορίζει την οριζόντια απόσταση μεταξύ τελεστών και μεταβλητών.

Περιγράμματα

Προσθέτει ένα περίγραμμα στον τύπο σας. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη ειδικά αν επιθυμείτε να ολοκληρώσετε τον τύπο μέσα σε ένα αρχείο κειμένου στο LibreOffice Writer. Κατά τον καθορισμό των ρυθμίσεων, βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε το 0 σαν μέγεθος, επειδή αυτό δημιουργεί προβλήματα στην προβολή για κείμενο που περιβάλλει το σημείο εισαγωγής.

Αριστερά

Το αριστερό όριο τοποθετείται μεταξύ του τύπου και του παρασκηνίου.

Δεξιά

Το δεξιό όριο τοποθετείται μεταξύ του τύπου και του παρασκηνίου.

Πάνω

Το πάνω όριο τοποθετείται μεταξύ του τύπου και του παρασκηνίου.

Κάτω

Το κάτω όριο τοποθετείται μεταξύ του τύπου και του παρασκηνίου.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Προεπιλογή

Αποθηκεύει τις αλλαγές σας ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλους τους νέους τύπους. Μια απάντηση ασφαλείας θα εμφανιστεί πριν την αποθήκευση αυτών των αλλαγών.

Αποθήκευση προεπιλεγμένου διαλόγου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!