Άλλα σύμβολα

Εμφανίζει διάφορα μαθηματικά σύμβολα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος στο παράθυρο εντολών - επιλέξτε κάντε κλικ στην επιλογή Άλλα

Επιλέξτε Προβολή - Στοιχεία· έπειτα στο παράθυρο Στοιχεία επιλέξτε Άλλα από το πλαίσιο καταλόγου.


Σύμβολα με λεπτομέρειες

Εικονίδιο μερικού

Μερική

Εισάγει το σύμβολο για μερική διαφόριση. Εντολή για το παράθυρο εντολών: partial

Εικονίδιο απείρου

Άπειρο

Εισάγει το σύμβολο για το άπειρο. Εντολή για το παράθυρο εντολών: infinity ή infty

Εικονίδιο ανάδελτα (νάμπλα)

Ανάδελτα

Εισάγει το σύμβολο του τελεστή αναδελτικού διανύσματος. Εντολή για το παράθυρο εντολών: nabla

Εικονίδιο υπάρχει

Υπάρχει

Εισάγει το σύμβολο για έναν υπαρξιακό ποσοτικό δείκτη. Εντολή για το παράθυρο Εντολές: exists (υπάρχει)

Εικονίδιο δεν υπάρχει

Δεν υπάρχει

Εισάγει το σύμβολο για έναν υπαρξιακό ποσοτικό δείκτη. Εντολή για το παράθυρο Εντολές: notexists (δεν υπάρχει)

Εικονίδιο για κάθε

Για όλα

Εισάγει το σύμβολο για καθολικούς εκτιμητές "για όλα". Εντολή για το παράθυρο εντολών : forall

Εικονίδιο h Bar

h με γραμμή

Εισάγει το σύμβολο για τη σταθερά h-bar. Εντολή για το παράθυρο εντολών: hbar

Εικονίδιο λάμδα μπαρ

λάμδα με γραμμή

Εισάγει το σύμβολο για ένα lambda-bar. Εντολή για το παράθυρο εντολών: lambdabar

Εικονίδιο πραγματικού μέρους

Πραγματικό μέρος

Εισάγει το σύμβολο για το πραγματικό μέρος μιγαδικού αριθμού. Εντολή για το παράθυρο εντολών: re

Εικονίδιο φανταστικού μέρους

Φανταστικό μέρος

Εισάγει το σύμβολο για το φανταστικό μέρος μιγαδικού αριθμού. Εντολή για το παράθυρο εντολών: im

Εικονίδιο Weierstrass p

p Βάιερστρας

Αυτό το εικονίδιο εισάγει ένα σύμβολο για την p συνάρτηση Weierstrauss. Εντολή για το παράθυρο εντολών: wp

Εικονίδιο αριστερού βέλους

Αριστερό βέλος

Αυτό το εικονίδιο εισάγει ένα αριστερό βέλος. Εντολή για το παράθυρο εντολών: leftarrow

Εικονίδιο δεξιού βέλους

Δεξιό βέλος

Αυτό το εικονίδιο εισάγει ένα δεξί βέλος. Εντολή για το παράθυρο εντολών: rightarrow

Εικονίδιο άνω βέλους

Πάνω βέλος

Αυτό το εικονίδιο εισάγει ένα πάνω βέλος. Εντολή για το παράθυρο εντολών: uparrow

Εικονίδιο κάτω βέλους

Κάτω βέλος

Αυτό το εικονίδιο εισάγει ένα κάτω βέλος. Εντολή για το παράθυρο εντολών : downarrow

Εικονίδιο έλλειψης

Έλλειψη

Αυτό το εικονίδιο εισάγει μια έλλειψη (τρεις οριζόντιες χαμηλά τελείες). Εντολή για το παράθυρο εντολών : dotslow

Εικονίδιο μαθηματικού άξονα έλλειψης

Μαθηματικός άξονας έλλειψης

Αυτό το εικονίδιο εισάγει μια έλλειψη στον άξονα (τρεις κατακόρυφα στο κέντρο οριζόντιες τελείες). Εντολή για το παράθυρο εντολών : dotaxis

Εικονίδιο κατακόρυφης έλλειψης

Κάθετη έλλειψη

Αυτό το εικονίδιο εισάγει μια κατακόρυφη έλλειψη (τρεις κατακόρυφες τελείες). Εντολή για το παράθυρο εντολών : dotsvert

Εικονίδιο διαγώνιας προς τα πάνω έλλειψης

Ανοδική διαγώνια έλλειψη

Αυτό το εικονίδιο εισάγει μια αύξουσα διαγώνια έλλειψη (τρεις τελείες στη διαγώνιο από κάτω αριστερά προς πάνω δεξιά) Εντολή για το παράθυρο εντολών: dotsup ή dotsdiag

Εικονίδιο διαγώνιας προς τα κάτω έλλειψης

Καθοδική διαγώνια έλλειψη

Αυτό το εικονίδιο εισάγει μια φθίνουσα διαγώνια έλλειψη (τρεις τελείες στη διαγώνιο από πάνω αριστερά προς κάτω δεξιά). Εντολή για το παράθυρο εντολών: dotsdown

Ένα ανάποδο έψιλον μπορεί να εισαχθεί πληκτρολογώντας backepsilon στο παράθυρο εντολών.

Για να εισάγετε ένα δείκτη τοποθέτησης στον τύπο σας, πληκτρολογήστε <?> στο παράθυρο εντολών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!