Τελεστές

Τυπωμένη εντολή(ές)

Σύμβολο στο παράθυρο στοιχείων

Σημασία

coprod

Εικονίδιο

Συνγινόμενο

from

Εικονίδιο

Κάτω όριο ενός τελεστή

from to

Εικονίδιο

Όριο από ... μέχρι

iiint

Εικονίδιο

Τριπλό ολοκλήρωμα

iint

Εικονίδιο

Διπλό ολοκλήρωμα

int

Εικονίδιο

Ολοκλήρωμα

liminf

Κάτω όριο

limsup

Άνω όριο

lint

Εικονίδιο

Επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

llint

Εικονίδιο

Διπλό επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

lllint

Εικονίδιο

Τριπλό επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

oper

Δείκτης τοποθέτησης, τελεστής καθορισμένος από το χρήστη

prod

Εικονίδιο

Γινόμενο

sum

Εικονίδιο

Άθροισμα

to

Εικονίδιο

Πάνω όριο ενός τελεστή

lim

Εικονίδιο

Όρια


Τελεστές

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διάφορων τελεστών για να δομήσετε τον τύπο του LibreOffice Math. Όλοι οι διαθέσιμοι τελεστές εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου στοιχείων. Εμφανίζονται επίσης στο μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές. Όλοι οι τελεστές που δεν περιέχονται στο παράθυρο στοιχείων ή στο μενού περιβάλλοντος πρέπει να πληκτρολογηθούν χειροκίνητα στο παράθυρο Εντολές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!