Συναρτήσεις

Τυπωμένη εντολή(ές)

Σύμβολο στο παράθυρο στοιχείων

Σημασία

abs

Εικονίδιο απόλυτης ποσότητας

Απόλυτη ποσότητα

arccos

Εικονίδιο αντιστρόφου συνημιτόνου ή τόξου συνημιτόνου

Αντίστροφο συνημίτονο ή τόξο συνημιτόνου

arccot

Εικονίδιο αντίστροφης συνεφαπτομένης ή τόξου συνεφαπτομένης

Αντίστροφη συνεφαπτομένη ή τόξο συνεφαπτομένης

arcosh

Εικονίδιο αντίστροφου υπερβολικού συνημιτόνου

Αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο

arcoth

Εικονίδιο αντίστροφης υπερβολικής συνεφαπτομένης

Αντίστροφη υπερβολική συνεφαπτομένη

arcsin

Εικονίδιο αντίστροφου ημιτόνου ή τόξου ημιτόνου

Αντίστροφο ημίτονο ή τόξο ημιτόνου

arctan

Εικονίδιο αντίστροφης εφαπτομένης ή τόξου εφαπτομένης

Αντίστροφη εφαπτομένη ή τόξο εφαπτομένης

arsinh

Εικονίδιο αντίστροφου υπερβολικού ημιτόνου

Αντίστροφο υπερβολικό ημίτονο

artanh

Εικονίδιο αντίστροφης υπερβολικής εφαπτομένης

Αντίστροφη υπερβολική εφαπτομένη

backepsilon

Ανάποδο έψιλον

cos

Εικονίδιο συνημιτόνου

Συνημίτονο

cosh

Εικονίδιο υπερβολικού συνημιτόνου

Υπερβολικό συνημίτονο

cot

Εικονίδιο συνεφαπτομένης

Συνεφαπτομένη

coth

Εικονίδιο υπερβολικής συνεφαπτομένης

Υπερβολική συνεφαπτομένη

exp

Εικονίδιο γενικής εκθετικής συνάρτησης

Γενική εκθετική συνάρτηση

fact

Εικονίδιο παραγοντικού

Παραγοντικό

func e^{}

Εικονίδιο φυσικής εκθετικής συνάρτησης

Φυσική εκθετική συνάρτηση

ln

Εικονίδιο φυσικού λογαρίθμου

Φυσικός λογάριθμος

log

Εικονίδιο γενικού λογαρίθμου

Γενικός λογάριθμος

nroot

Εικονίδιο νστης ρίζας του x

n-th root of x

sin

Εικονίδιο ημιτόνου

Ημίτονο

sinh

Εικονίδιο υπερβολικού ημιτόνου

Υπερβολικό ημίτονο

sqrt

Εικονίδιο τετραγωνικής ρίζας

Τετραγωνική ρίζα

sub

x with subscript n

sup

Εικονίδιο νστης δύναμης του x

n-th power of x

tan

Εικονίδιο εφαπτομένης

Εφαπτομένη

tanh

Εικονίδιο υπερβολικής εφαπτομένης

Υπερβολική εφαπτομένη


Συναρτήσεις

Επιλέξτε μια συνάρτηση στο κάτω τμήμα του παραθύρου στοιχείων. Αυτές οι συναρτήσεις εμφανίζονται επίσης στο μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές. Οποιαδήποτε συνάρτηση που δεν περιέχεται στο παράθυρο στοιχείων πρέπει να πληκτρολογηθεί χειροκίνητα στο παράθυρο εντολών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!