Σχέσεις

Τυπωμένη εντολή(ές)

Σύμβολο στο παράθυρο στοιχείων

Σημασία

< ή lt

Εικονίδιο

Μικρότερο από

<< ή ll

Πολύ μικρότερο από

<= ή le

Εικονίδιο

Μικρότερο ή ίσο με

<> ή neq

Εικονίδιο

Διάφορο

=

Εικονίδιο

Εξίσωση

> ή gt

Εικονίδιο

Μεγαλύτερο από

>= ή ge

Εικονίδιο

Μεγαλύτερο ή ίσο με

>> ή gg

Πολύ μεγαλύτερο από

approx

Εικονίδιο

είναι προσεγγιστικά

def

καθορίστηκε ως/εξ ορισμού ίσο με

divides

Εικονίδιο

διαιρεί

dlarrow

Εικονίδιο

Βέλος με διπλή γραμμή στα αριστερά

dlrarrow

Εικονίδιο

Βέλος με διπλή γραμμή στα αριστερά και δεξιά

drarrow

Εικονίδιο

Βέλος με διπλή γραμμή στα δεξιά

equiv

Εικονίδιο

ισούται/ανάλογο με

geslant

Εικονίδιο

Μεγαλύτερο από-ίσο με

leslant

Εικονίδιο

Μικρότερο από-ίσο με

ndivides

Εικονίδιο

δεν διαιρεί

ortho

Εικονίδιο

Σχηματίζει ορθή γωνία με

parallel

Εικονίδιο

Είναι παράλληλο προς

prop

Εικονίδιο

Είναι ανάλογο προς

sim

Εικονίδιο

Είναι παρόμοιο με

simeq

Εικονίδιο

Είναι παρόμοιο ή ίσο με

toward

Εικονίδιο

Επικείμενο

prec

Εικονίδιο

Προηγείται

nprec

Εικονίδιο

Δεν προηγείται

succ

Εικονίδιο

Έπεται

nsucc

Εικονίδιο

Δεν έπεται

preccurlyeq

Εικονίδιο

Προηγείται ή ίσο με

succcurlyeq

Εικονίδιο

Έπεται ή ίσο με

precsim

Εικονίδιο

Προηγείται ή ίσο με

succsim

Εικονίδιο

Έπεται ή ισοδύναμο με

transl

Εικόνα αντίστοιχου συμβόλου του

transr

Αρχικό αντίστοιχου συμβόλου του


Σχέσεις

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διάφορων σχέσεων για να κατασκευάσετε τον τύπο σας στο LibreOffice Math. Οι συναρτήσεις σχέσεων εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου στοιχείων. Ο κατάλογος βρίσκεται επίσης στο μενού περιεχομένου του παραθύρου εντολών. Όλες οι σχέσεις που δεν περιέχονται στο παράθυρο στοιχείων ή στο μενού περιβάλλοντος μπορούν να πληκτρολογηθούν χειροκίνητα στο παράθυρο εντολών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!