Δείκτες και εκθέτες

Εδώ, θα βρείτε βασικές πληροφορίες σχετικά με δείκτες και εκθέτες στο LibreOffice Math. Μπορείτε να δοκιμάσετε τα παραδείγματα που περιγράφονται εδώ ώστε να σας βοηθήσουν να καταλάβετε τις λεπτομέρειες που συζητάμε. (Τα εισαγωγικά σημεία σε αυτό το κείμενο βρίσκονται με σκοπό να δώσουν έμφαση μόνο και δεν είναι μέρος των παραδειγμάτων.)

Ο δείκτης και ο εκθέτης για έναν χαρακτήρα εμφανίζονται ο ένας πάνω στον άλλο, και έχει γίνει αριστερή στοίχιση στο χαρακτήρα της βάσης. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε a_2^3 ή a^3_2. Αυτό μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε σειρά. Αντί για το '_'και το '^', μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 'sub' και 'sup'.

Παρόλα αυτά, δεν είναι πλέον δυνατό να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα υποδείγματα

a_2_3

a^2^3

a_2^3_4

Κάθε θέση εκθέτη/δείκτη ενός χαρακτήρα της βάσης μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί μια φορά. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε παρενθέσεις για να δείξετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα ακόλουθα παραδείγματα το αντανακλούν αυτό

a_{2_3}

a^{2^3}

a_2^{3_4}

a_{2^3}^{4_5}

Εικονίδιο συμβουλής

Σε αντίθεση με άλλους επεξεργαστές τύπων όπου το "_" και το " ^ " αναφέρονται μόνο στον επόμενο χαρακτήρα (το "a_24" αναφέρεται μόνο στο "2"), το LibreOffice Math αναφέρεται σε ολόκληρο αριθμό(ούς)/ονόματα/κείμενο. Αν θέλετε να τοποθετήσετε εκθέτες και δείκτες σε ακολουθία, η έκφραση μπορεί να εγγραφεί ως εξής: a_2{}^3 or a^3{}_2


Για την γραφή τανυστών, το LibreOffice Math παρέχει διάφορες επιλογές. Εκτός από τη σημειογραφία "R_i{}^{jk}{}_l", που είναι κοινή σε άλλες εφαρμογές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρόσθετες σημειογραφίες, όπως "R_i{}^jk{}_l" and "{{R_i}^jk}_l".

Οι εκθέτες και οι δείκτες στα αριστερά του βασικού χαρακτήρα μπορούν επίσης να στοιχοιθούν δεξιά. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιούνται οι νέες εντολές "lsub" και "lsup". Και οι δύο εντολές έχουν το ίδιο αποτέλεσμα όπως οι "sub" και "sup", εκτός από ότι βρίσκονται στα αριστερά του χαρακτήρα βάσης. Δείτε επίσης "a lsub 2 lsup 3".

Το δίλημμα που κυβερνά τους κανόνες και η ανάγκη για χρήση παρενθέσεων παραμένουν ως έχουν. Καταρχήν, αυτό είναι δυνατό να επιτυγχάνεται με το {}_2^3 a.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι εντολές "sub" και "sup" είναι επίσης διαθέσιμοι σαν "rsub" και "rsup".


Αν χρησιμοποιήσετε τις εντολές "csub" και "csup", μπορείτε να εγγράψετε εκθέτες και δείκτες απευθείας πάνω ή κάτω από ένα χαρακτήρα. Ένα παράδειγμα είναι το "a csub y csup x". Οι συνδυασμοί από δείκτες και εκθετικά μαζί είναι επίσης δυνατοί: "abc_1^2 lsub 3 lsup 4 csub 55555 csup 66666".

Οι εκθέτες και οι δείκτες μπορούν να προσκολληθούν στους περισσότερους μοναδιαίους και δυαδικούς τελεστές. Δύο παραδείγματα: "a div_2 b a<csub n b +_2 h" και "a toward csub f b x toward csup f y".

Εικονίδιο προειδοποίησης

Βεβαιωθείτε ότι εισαγάγατε επίσης όλα τα κενά μεταξύ χαρακτήρων κατά την εισαγωγή αυτών των παραδειγμάτων στο παράθυρο διαλόγου εντολών.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!