Πράξεις συνόλων

Δώστε διαφορετικούς τελεστές set στους χαρακτήρες στον τύπο σας του LibreOffice Math. Οι μεμονωμένοι τελεστές εμφανίζονται στο κάτω τμήμα του παραθύρου των στοιχείων. Καλέστε το μενού περιβάλλοντος στο παράθυρο Εντολές για να δείτε έναν ταυτόσημο κατάλογο των μεμονωμένων συναρτήσεων. Κάθε τελεστής που δεν βρίσκεται στο παράθυρο στοιχείων πρέπει να εισαχθεί απευθείας στο παράθυρο εντολών. Μπορείτε επίσης να εισάγετε άλλα τμήματα του τύπου απευθείας ακόμα κι αν υφίστανται ήδη σύμβολα για αυτά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος στο παράθυρο εντολών - επιλέξτε Πράξεις συνόλων

Επιλέξτε Προβολή - Στοιχεία· έπειτα στο παράθυρο Στοιχεία επιλέξτε Ορισμός πράξεων από το πλαίσιο καταλόγου.


Αφού επιλέξετε το στοιχείο Ορισμός πράξεων στο παράθυρο στοιχείων θα εμφανιστούν σχετικά εικονίδια στο κάτω μέρος του παραθύρου. Απλά πατήστε ένα σύμβολο για να ενσωματώσετε τον τελεστή στον τύπο που επεξεργάζεστε στο παράθυρο εντολών.

Πράξεις συνόλων με λεπτομέρειες:

Εικονίδιο περιλαμβάνεται σε

συμπεριλαμβάνεται σε

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου συμπεριλαμβάνεται σε με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?> in <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο δεν περιλαμβάνεται σε

δεν συμπεριλαμβάνεται σε

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου δεν συμπεριλαμβάνεται σε με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?> notin <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο περιλαμβάνεται

περιλαμβάνει

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου συμπεριλαμβάνει με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?> owns <?> ή <?> ni <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο κενού συνόλου

κενό σύνολο

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε ένα κενό σύνολο. Εισάγετε emptyset στο παράθυρο εντολών, για να εισαγάγετε ένα κενό σύνολο στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο τομής

Τομή

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε δύο δείκτες τοποθέτησης με την πράξη συνόλου τομή συνόλων. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?> intersection <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο ένωσης

Ένωση

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου ένωση με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?> union <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο διαφοράς

Διαφορά

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου διαφορά. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?> setminus <?> ή <?> bslash <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο σύνολο πηλίκο

Σύνολο πηλίκων

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε μια κάθετο για να δημιουργήσετε ένα σύνολο πηλίκων με δύο δείκτες τοποθέτησης. Εισάγετε <?>slash<?> στο παράθυρο εντολών, για να επιτύχετε το ίδιο αποτέλεσμα.

Εικονίδιο άλεφ

Άλεφ

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε έναν κύριο αριθμό. Θα επιτύχετε το ίδιο αποτέλεσμα πληκτρολογώντας aleph στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο υποσυνόλου

Υποσύνολο

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου είναι υποσύνολο του. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?>subset<?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο υποσύνολο ή ίσο με

Υποσύνολο ή ίσο με

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου είναι υποσύνολο ή ίσο με με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?>subseteq<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο υπερσυνόλου

Υπερσύνολο

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου είναι υπερσύνολο του και δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?>supset<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο υπερσύνολο ή ίσο με

Υπερσύνολο ή ίσο με

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου είναι υπερσύνολο ή ίσο με με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?>supseteq<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο όχι υποσύνολο

μη υποσύνολο

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου δεν είναι υποσύνολο με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?>nsubset<?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο όχι υποσύνολο ή ίσο με

μη υποσύνολο ή ίσο με

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου δεν είναι υποσύνολο ή ίσο με δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?>nsubseteq<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο όχι υπερσύνολο

μη υπερσύνολο

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου δεν είναι υπερσύνολο με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?>nsupset<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο όχι υπερσύνολο ή ίσο με

μη υπερσύνολο ή ίσο με

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε την πράξη συνόλου δεν είναι υπερσύνολο ή ίσο με με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?>nsupseteq<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο συνόλου φυσικών αριθμών

Σύνολο φυσικών αριθμών

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε ένα χαρακτήρα για το σύνολο των φυσικών αριθμών. Μπορείτε επίσης να εισάγετε setn απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο συνόλου ακεραίων αριθμών

Το σύνολο όλων των αριθμών

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε ένα χαρακτήρα για το σύνολο όλων των αριθμών. Μπορείτε επίσης να εισάγετε setz απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο συνόλου ρητών αριθμών

Σύνολο ρητών αριθμών

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε ένα χαρακτήρα για το σύνολο των ρητών αριθμών. Μπορείτε επίσης να εισάγετε setq απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο συνόλου πραγματικών αριθμών

Σύνολο πραγματικών αριθμών

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε ένα χαρακτήρα για το σύνολο των πραγματικών αριθμών. Μπορείτε επίσης να εισάγετε setr απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο συνόλου μιγαδικών αριθμών

Σύνολο μιγαδικών αριθμών

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να εισάγετε ένα χαρακτήρα για το σύνολο των μιγαδικών αριθμών. Μπορείτε επίσης να εισάγετε setc απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Βεβαιωθείτε ότι αφήσατε κενά (διαστήματα) μεταξύ των τιμών και των εντολών όταν τα εισάγετε χειροκίνητα στο παράθυρο εντολών. Αυτό εξασφαλίζει την σωστή δομή των εντολών.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!