Μορφή

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων δυνατοτήτων μορφοποίησης τύπου του LibreOffice Math. Οι επιλογές μορφής εμφανίζονται στο κάτω τμήμα του παραθύρου στοιχεία. Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται επίσης στο μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος στο παράθυρο εντολών - επιλέξτε Μορφοποιήσεις

Επιλέξτε Προβολή - Στοιχεία· έπειτα στο παράθυρο Στοιχεία επιλέξτε Μορφές από το πλαίσιο καταλόγου.


Τα παρακάτω είναι ένας ολοκληρωμένος κατάλογος με όλες τις διαθέσιμες επιλογές μορφοποίησης στο LibreOffice Math. Το εικονίδιο δίπλα στην επιλογή μορφοποίησης δείχνει ότι μπορεί να προσπελαστεί μέσω του παραθύρου στοιχείων (μενού Προβολή - Στοιχεία) ή μέσω του μενού περιβάλλοντος στο παράθυρο Εντολές.

Εικονίδιο σημείωσης

Το γράμμα "a" αναφέρεται στο δείκτη τοποθέτησης στον τύπο σας τον οποίο επιθυμείτε να αναθέσετε στην αντίστοιχη μορφοποίηση. Μπορείτε να αντικαταστήσετε αυτόν το χαρακτήρα με οποιονδήποτε άλλο επιθυμείτε.


Επιλογές μορφοποίησης

Εικονίδιο αριστερού εκθέτη

Αριστερός εκθέτης

Εισάγει έναν εκθέτη στα αριστερά ενός δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>lsup{<?>} στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο επάνω εκθέτη

Εκθέτης στην κορυφή

Εισάγει έναν εκθέτη απευθείας πάνω από ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>csup<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο δεξιού εκθέτη

Δεξιός εκθέτης

Εισάγει έναν εκθέτη στα δεξιά ενός δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>^{<?>} στο παράθυρο εντολών, ή να χρησιμοποιήσετε την εντολή rsup ή την sup.

Εικονίδιο κατακόρυφη στοίβαξη (2 στοιχεία)

Κατακόρυφη στοίβα (2 στοιχεία)

Εισάγει μια στοίβα κατακόρυφη (διωνυμική) με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε binom<?><?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο νέας γραμμής

Νέα γραμμή

Εισάγει εισάγει μία νέα γραμμή στο έγγραφό σας. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε newline στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο αριστερού δείκτη

Αριστερός δείκτης

Εισάγει ένα δείκτη στα αριστερά ενός δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>lsub{<?>} στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο κάτω δείκτη

Κάτω δείκτης

Εισάγει ένα δείκτη απευθείας κάτω από ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>csub<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο δεξιού δείκτη

Δεξιός δείκτης

Εισάγει ένα δείκτη στα δεξιά ενός δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>_{<?>} στο παράθυρο εντολών, και η παύλα του δείκτη μπορεί να αντικατασταθεί από την εντολή rsub ή την sub.

Εικονίδιο κατακόρυφης στοίβαξης (3 στοιχεία)

Κατακόρυφη στοίβα (με 3 στοιχεία)

Εισάγει μια κατακόρυφη στοίβα με τρεις δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε stack {<?>#<?>#<?>} στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο μικρού κενού

Μικρό κενό

Εισάγει ένα μικρό διάστημα μεταξύ ενός δεσμευτικού τοποθέτησης και του επόμενου στοιχείου. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε ` απευθείας στο παράθυρο εντολών. Η εντολή πρέπει να εμφανίζεται στα αριστερά ή δεξιά του συμβόλου, μεταβλητής, αριθμού ή ολόκληρης εντολής.

Εικονίδιο αριστερής στοίχισης

Αριστερή στοίχιση

Αυτό το εικονίδιο αναθέτει την αριστερή στοίχιση στο "a" και εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε alignl<?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο στοίχισης σε οριζόντιο κέντρο

Οριζόντια στοίχιση στο κέντρο

Αναθέτει οριζόντια στοίχιση στο κέντρο για το "a" και εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε alignc<?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο δεξιάς στοίχισης

Δεξιά στοίχιση

Εισάγει την εντολή για δεξιά στοίχιση και ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε alignr<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο στοίβαξης πίνακα

Στοίβα μήτρας

Αυτό το εικονίδιο εισάγει έναν πίνακα με τέσσερις δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} απευθείας στο παράθυρο εντολών. Η θέση του στοιχείου μέσα σε αυτό το διάγραμμα εμφανίζεται από δύο συντεταγμένες, η πρώτη καθορίζει τον αριθμό γραμμής και η δεύτερη τον αριθμό στήλης. Μπορείτε να επεκτείνετε αυτόν τον πίνακα σε οποιαδήποτε κατεύθυνση στο παράθυρο εντολών προσθέτοντας χαρακτήρες.

Εικονίδιο κενού

Κενό

Αυτό το εικονίδιο εισάγει ένα διάστημα ή κενό μεταξύ δεικτών τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε ~ απευθείας στο παράθυρο εντολών. Η εντολή πρέπει να εμφανίζεται στα αριστερά ή δεξιά του συμβόλου, μεταβλητής, αριθμού ή ολόκληρης εντολής.

Για στοίχιση, οι εντολές alignl, alignc και alignr είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές, αν εφαρμόζετε

Όταν χρησιμοποιείτε τις οδηγίες στοίχισης, σημειώστε ότι

Για να εφαρμόσετε στοίχιση χρησιμοποιώντας την εντολή "matrix"

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Στοίχιση στα αριστερά

Αν μια γραμμή η έκφραση ξεκινά με κείμενο, αυτό στοιχίζεται στα αριστερά εξ ορισμού. Μπορείτε να το αλλάξετε αυτό με οποιαδήποτε από τις εντολές τύπου align. Ένα παράδειγμα είναι το stack{a+b-c*d#alignr "text"},όπου το "κείμενο" εμφανίζεται με στοίχιση στα δεξιά. Σημειώστε ότι το κείμενο πάντα πρέπει να περιβάλλεται από σημεία εισαγωγικών.

Οι τυπικοί κεντραρισμένοι τύποι μπορούν να στοιχιστούν στα αριστερά χωρίς τη χρήση του μενού Μορφή - Στοίχιση. Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε μια κενή συμβολοσειρά χαρακτήρα, δηλαδή, τα αντίστροφα κόμματα που περιβάλλουν κάθε κείμενο "", πριν το τμήμα του τύπου που θέλετε να στοιχίσετε. Παραδείγματος χάρη, πληκτρολογώντας "" a+b newline "" c+d έχει ως αποτέλεσμα και στις δύο εξισώσεις να στοιχιστούν αριστερά αντί στο κέντρο.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Κατά την πληκτρολόγηση πληροφοριών στο παράθυρο εντολών, σημειώστε ότι μερικές μορφές απαιτούν κενά για τη σωστή δόμηση. Αυτό είναι αληθές ειδικά κατά την εισαγωγή τιμών (για παράδειγμα a lsup{3}) αντί για δείκτες τοποθέτησης.


Κάντε κλικ στο πλαίσιο Παρενθέσεις και ομαδοποίηση για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μορφοποίηση στο LibreOffice Math.

Οι χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους Δείκτες και εκθέτες και την Κλιμάκωση, σας βοηθούν να οργανώσετε το έγγραφό σας με τον καλύτερο τρόπο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!