Συναρτήσεις

Επιλέξτε μια συνάρτηση στο κάτω τμήμα του παραθύρου στοιχείων. Αυτές οι συναρτήσεις εμφανίζονται επίσης στο μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές. Οποιαδήποτε συνάρτηση που δεν περιέχεται στο παράθυρο στοιχείων πρέπει να πληκτρολογηθεί χειροκίνητα στο παράθυρο εντολών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος στο παράθυρο εντολών - επιλέξτε Συναρτήσεις

Επιλέξτε Προβολή - Στοιχεία· έπειτα στο παράθυρο Στοιχεία επιλέξτε Συναρτήσεις από το πλαίσιο καταλόγου.


Τα παρακάτω είναι ένας κατάλογος με όλες τις συναρτήσεις που εμφανίζονται στο παράθυρο Στοιχεία. Το εικονίδιο δίπλα στη συνάρτηση δείχνει ότι μπορεί να προσπελάζεται μέσω του παραθύρου στοιχείων (μενού Προβολή - Στοιχεία) ή μέσω του μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές.

Λίστα συναρτήσεων

Εικονίδιο φυσικού εκθέτη

Φυσική εκθετική συνάρτηση

Εισάγει μια φυσική εκθετική συνάρτηση. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε func e^<?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο φυσικού λογαρίθμου

Φυσικός λογάριθμος

Εισάγει ένα φυσικό λογάριθμο (με βάση e) με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε ln(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εκθετικό εικονίδιο

Εκθετική συνάρτηση

Εισάγει την εκθετική συνάρτηση με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε exp(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Λογαριθμικό εικονίδιο

Λογάριθμος

Εισάγει έναν κοινό λογάριθμο (με βάση 10) με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε log(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο δύναμης

Ύψωση σε δύναμη

Εισάγει τη σχέση x υψωμένη στη δύναμη y. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>^{<?>} στο παράθυρο εντολών. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τον χαρακτήρα ^ με το rsup ή το sup.

Εικονίδιο ημιτόνου

Ημίτονο

Εισάγει τη συνάρτηση ημιτόνου με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε sin(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο συνημιτόνου

Συνημίτονο

Εισάγει τη συνάρτηση συνημιτόνου με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε cos(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο εφαπτομένης

Εφαπτομένη

Εισάγει τη συνάρτηση εφαπτομένης με ένα δεσμευτικό θέσης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε tan<?>) στο παράθυρο εντολές.

Εικονίδιο συνεφαπτομένης

Συνεφαπτομένη

Εισάγει ένα σύμβολο συνεφαπτομένης με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε cot(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο υπερβολικού ημιτόνου

Υπερβολικό ημίτονο

Εισάγει ένα υπερβολικό ημίτονο με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε sinh(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο τετραγωνικής ρίζας

Τετραγωνική ρίζα

Εισάγει ένα σύμβολο τετραγωνικής ρίζας με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε sqrt(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο υπερβολικού συνημιτόνου

Υπερβολικό συνημίτονο

Εισάγει ένα σύμβολο υπερβολικού συνημιτόνου με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε cosh(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο υπερβολικής εφαπτομένης

Υπερβολική εφαπτομένη

Εισάγει ένα σύμβολο υπερβολικής εφαπτομένης με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε anh(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο υπερβολικής συνεφαπτομένης

Υπερβολική συνεφαπτομένη

Εισάγει ένα σύμβολο υπερβολικής συνεφαπτομένης με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε coth(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο νιοστής ρίζας

Νιοστή ρίζα

Εισάγει μια συνάρτηση νιοστής ρίζας με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε nroot n x στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο τόξου ημιτόνου

Τόξο ημιτόνου

Εισάγει μια συνάρτηση τόξου ημιτόνου με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε arcsin(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο τόξου συνημιτόνου

Τόξο συνημιτόνου

Εισάγει σύμβολο τόξου συνημιτόνου με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε arccos(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο τόξου εφαπτομένης

Τόξο εφαπτομένης

Εισάγει μια συνάρτηση τόξου εφαπτομένης με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε arctan(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο τόξου συνεφαπτομένης

Τόξο συνεφαπτομένης

Εισάγει μια συνάρτηση τόξου συνεφαπτομένης με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε απευθείας arccot(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο απόλυτης τιμής

Απόλυτη τιμή

Εισάγει ένα σύμβολο απόλυτης τιμής με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε απευθείας abs(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο εμβαδού υπερβολικού ημιτόνου

Αντίστροφο υπερβολικό ημίτονο

Εισάγει μια συνάρτηση αντίστροφου υπερβολικού ημιτόνου με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε απευθείας arsinh(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο εμβαδού υπερβολικού συνημιτόνου

Αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο

Εισάγει μια συνάρτηση αντίστροφου υπερβολικού συνημιτόνου με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε arcosh(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο εμβαδού υπερβολικής εφαπτομένης

Αντίστροφη υπερβολική εφαπτομένη

Εισάγει μια συνάρτηση αντίστροφης υπερβολικής εφαπτομένης με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε artanh(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο εμβαδού υπερβολικής συνεφαπτομένης

Αντίστροφη υπερβολική συνεφαπτομένη

Εισάγει μια συνάρτηση αντίστροφης υπερβολής συνεφαπτομένης με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε arcoth(<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο παραγοντικού

Παραγοντικό

Εισάγει το παραγοντικό σύμβολο με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε fact <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε επίσης να αναθέσετε ένα δείκτη ή ένα εκθετικό σε μια συνάρτηση. Παραδείγματος χάρη, πληκτρολογώντας sin^2x έχει ως αποτέλεσμα μια συνάρτηση το "sine στη δύναμη 2x".


Εικονίδιο προειδοποίησης

Όταν πληκτρολογείτε συναρτήσεις χειροκίνητα στο παράθυρο εντολών, σημειώστε ότι απαιτούνται κενά για μερικές συναρτήσεις (για παράδειγμα, abs 5=5 ; abs -3=3).


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!