Τελεστές

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διάφορων τελεστών για να δομήσετε τον τύπο του LibreOffice Math. Όλοι οι διαθέσιμοι τελεστές εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου στοιχείων. Εμφανίζονται επίσης στο μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές. Όλοι οι τελεστές που δεν περιέχονται στο παράθυρο στοιχείων ή στο μενού περιβάλλοντος πρέπει να πληκτρολογηθούν χειροκίνητα στο παράθυρο Εντολές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος στο παράθυρο εντολών - επιλέξτε Τελεστές

Επιλέξτε Προβολή - Στοιχεία· έπειτα στο παράθυρο στοιχεία επιλέξτε Τελεστές από το πλαίσιο καταλόγου.


Τα παρακάτω είναι ένας κατάλογος με τους διαθέσιμους τελεστές. Ένα εικονίδιο δίπλα στο όνομα του τελεστή υποδεικνύει ότι μπορεί να προσπελαστεί μέσω του παραθύρου στοιχείων (επιλέξτε Προβολή - Στοιχεία) ή μέσω του μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές.

Συναρτήσεις τελεστών

Εικονίδιο ορίου

Όριο

Εισάγει το σύμβολο του ορίου με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε lim <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο άθροισης

Άθροιση

Εισάγει ένα σύμβολο άθροισης με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε sum <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο γινομένου

Γινόμενο

Εισάγει ένα σύμβολο γινομένουμε ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε prod <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο συνγινομένου

Συνγινόμενο

Εισάγει ένα σύμβολο συνγινομένου με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε coprod <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο κατώτερου και ανώτερου ορίου

Πάνω και κάτω όριο

Εισάγει μια δήλωση ορίου πάνω και κάτω όριο για ολοκλήρωμα και άθροισμα με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε from{<?>} to{<?>} <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών. Οι δηλώσεις ορίων πρέπει να συνδυαστούν με τους κατάλληλους τελεστές. Τα όρια θα βρίσκονται στο κέντρο πάνω/κάτω από το χαρακτήρα του αθροίσματος.

Εικονίδιο ολοκληρώματος

Ολοκλήρωμα

Εισάγει ένα σύμβολο ολοκληρώματος με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε int <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο διπλού ολοκληρώματος

Διπλό ολοκλήρωμα

Εισάγει ένα σύμβολο διπλού ολοκληρώματος με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε iint <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο τριπλού ολοκληρώματος

Τριπλό ολοκλήρωμα

Εισάγει ένα σύμβολο τριπλού ολοκληρώματος με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε iiint <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο κατώτερου ορίου

Κάτω όριο

Εισάγει τη δήλωση ορίων κάτω όριο για ολοκλήρωμα και άθροισμα με δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε from {<?>}<?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο επικαμπυλίου ολοκληρώματος

Επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

Εισάγει ένα σύμβολο επικαμπύλιου ολοκληρώματος με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε lint <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο διπλού επικαμπυλίου ολοκληρώματος

Διπλό επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

Εισάγει ένα σύμβολο διπλού επικαμπύλιου ολοκληρώματος με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε llint <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο τριπλού επικαμπυλίου ολοκληρώματος

Τριπλό επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

Εισάγει ένα σύμβολο τριπλού επικαμπύλιου ολοκληρώματος με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε lllint <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο ανώτερου ορίου

Άνω όριο

Εισάγει μια δήλωση ορίων άνω όριο για ολοκλήρωμα και άθροισμα με δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε to <?><?> απευθείας στο παράθυρο εντολών. Οι δηλώσεις ορίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν συνδυαστούν με τους κατάλληλους τελεστές.

Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε όρια σε έναν τελεστή (για παράδειγμα, ένα ολοκλήρωμα) κάνοντας καταρχήν κλικ στον τελεστή που επιθυμείτε και ύστερα στο σύμβολο όριο. Αυτή η μέθοδος είναι πιο γρήγορη από το να πληκτρολογείτε απευθείας τις εντολές.


Η εντολή liminf εισάγει το κάτω όριο με ένα δείκτη τοποθέτησης.

Η εντολή limsup εισάγει το άνω όριο με ένα δείκτη τοποθέτησης.

Πληκτρολογώντας operστο παράθυρο εντολών, μπορείτε να εισάγετε προσωπικούς τελεστές του χρήστη στο LibreOffice Math, ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό για την ενσωμάτωση ειδικών χαρακτήρων σε έναν τύπο. Ένα παράδειγμα είναι το oper %theta x. Χρησιμοποιώντας την εντολή oper, μπορείτε επίσης να εισάγετε χαρακτήρες που δεν βρίσκονται στο προεπιλεγμένο σύνολο χαρακτήρων του LibreOffice. Η εντολή oper μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με όρια· παραδείγματος χάρη, oper %union from {i=1} to n x_{i}. Σε αυτό το παράδειγμα, το σύμβολο της ένωσης δείχνεται από το όνομα union. Όμως, δεν είναι ένα από τα προκαθορισμένα σύμβολα. Για να το ορίσετε, επιλέξτε Εργαλεία - Σύμβολα, επιλέξτε Ειδικά ως το σύνολο συμβόλων στον διάλογο που εμφανίζεται, ύστερα πατήστε στο κουμπί Επεξεργασία. Στον επόμενο διάλογο, επιλέξτε ξανά Ειδικά ως το σύνολο συμβόλων. Εισάγετε ένα κατάλληλο όνομα στο πλαίσιο κειμένου Σύμβολο, παραδείγματος χάρη, "ένωση" και έπειτα πατήστε το σύμβολο ένωσης στο σύνολο των συμβόλων. Πατήστε Προσθήκη και έπειτα Εντάξει. Πατήστε στο Κλείσιμο για να κλείσετε τον διάλογο Σύμβολα. Τώρα έχετε τελειώσει και μπορείτε να πληκτρολογήσετε το σύμβολο της ένωσης στο παράθυρο εντολών, εισάγοντας την εντολή oper %union.

Εικονίδιο συμβουλής

Τα όρια μπορούν να τακτοποιηθούν με άλλους τρόπους από το να βρίσκονται στο κέντρο πάνω/κάτω από τον τελεστή. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές που παρέχονται από το LibreOffice Math για να εργαστείτε με εκθέτες και δείκτες. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε sum_a^b c στο παράθυρο εντολών για να τακτοποιήσετε τα όρια στα δεξιά του συμβόλου αθροίσματος. Αν οι είσοδοι με τα όρια περιέχουν μεγαλύτερες εκφράσεις, πρέπει να τις τοποθετήσετε σε ομαδοποιημένες παρενθέσεις, για παράδειγμα, sum_{i=1}^{2*n} b. Όταν οι τύποι εισάγονται από παλιότερες εκδόσεις αυτό γίνεται αυτόματα. Για να μεταβάλετε τα κενά (διαστήματα) μεταξύ των χαρακτήρων επιλέξτε Μορφή - Διάστιχο - Κατηγορία - Δείκτες or Μορφή - Διάστιχο - Κατηγορία - Όρια. Ειδάλλως, πρόσθετες βασικές πληροφορίες σχετικά με δείκτες υπάρχουν στη Βοήθεια.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Όταν πληκτρολογείτε πληροφορίες χειροκίνητα στο παράθυρο εντολών, σημειώστε ότι ο αριθμός των τελεστών απαιτεί κενά για τη σωστή κατασκευή του. Αυτό είναι αληθές ειδικά όταν οι τελεστές σας παρέχονται με τιμές αντί για δείκτες τοποθέτησης, για παράδειγμα, lim a_{n}=a.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!