Σχέσεις

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διάφορων σχέσεων για να κατασκευάσετε τον τύπο σας στο LibreOffice Math. Οι συναρτήσεις σχέσεων εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου στοιχείων. Ο κατάλογος βρίσκεται επίσης στο μενού περιεχομένου του παραθύρου εντολών. Όλες οι σχέσεις που δεν περιέχονται στο παράθυρο στοιχείων ή στο μενού περιβάλλοντος μπορούν να πληκτρολογηθούν χειροκίνητα στο παράθυρο εντολών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος στο παράθυρο εντολών- επιλέξτε Σχέσεις

Επιλέξτε Προβολή - Στοιχεία· έπειτα στο παράθυρο στοιχείων επιλέξτε Σχέσεις από το πλαίσιο καταλόγου.


Ο ακόλουθος είναι ένας ολοκληρωμένος κατάλογος σχέσεων. Το σύμβολο δίπλα στο όνομα της σχέσης δείχνει ότι μπορεί να προσπελάζεται μέσω του παραθύρου στοιχείων (επιλέξτε Προβολή - Στοιχεία) ή μέσω του μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές.

Σχέσεις:

Εικονίδιο είναι ίσο με

είναι ίσο με

Εισάγει ένα σύμβολο με ίσον (=) με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?> = <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο δεν είναι ίσο με

είναι διάφορο του

Το εικονίδιο ή η εντολή neq εισάγει μια ανισότητα με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?> neq <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο ταυτόσημο με

πανομοιότυπο με

Εισάγει χαρακτήρα για τη σχέση πανομοιότυπο με (όμοιο) με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?> equiv <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο ορθογωνίου

ορθογώνιο στο

Εισάγει ένα χαρακτήρα για μια ορθογώνια (με δεξιά γωνία) σχέση με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?> ortho <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο διαιρείται

διαιρεί

Εισάγει το χαρακτήρα διαιρεί. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?> divides <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο δεν διαιρείται

δεν διαιρεί

Το εικονίδιο εισάγει το χαρακτήρα δεν διαιρεί. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>ndivides<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο μικρότερο από

μικρότερο από

Εισάγει τη σχέση μικρότερο από. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>lt<?> ή <?> < <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο μεγαλύτερο από

μεγαλύτερο από

Εισάγει τη σχέση μεγαλύτερο από . Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?> gt <?> ή <?> > <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο περίπου ίσο

προσεγγιστικά ίσο με

Εισάγει τη σχέση προσεγγιστικά ίσο με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?> approx <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο παράλληλο με

παράλληλο σε

Εισάγει τη σχέση παράλληλο με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>parallel<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο μικρότερο από ή ίσο με (κεκλιμένο)

μικρότερο ή ίσο με (πλάγια)

Εισάγει τη σχέση μικρότερο ή ίσο με με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?> leslant <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο μεγαλύτερο από ή ίσο με (κεκλιμένο)

μεγαλύτερο ή ίσο με (πλάγια)

Εισάγει τη σχέση μεγαλύτερο ή ίσο με με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>geslant<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο όμοιο ή ίσο με

παρόμοιο ή ίσο με

Εισάγει τη σχέση όμοιο ή ίσο με με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>simeq<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο ανάλογο με

ανάλογο με

Εισάγει τη σχέση ανάλογο με με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?> prop <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο μικρότερο από ή ίσο με

μικρότερο ή ίσο με

Εισάγει τη σχέση μικρότερο ή ίσο με με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?> le <?> ή <?> <= <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο μεγαλύτερο από ή ίσο με

μεγαλύτερο ή ίσο από

Εισάγει τη σχέση μεγαλύτερο ή ίσο με με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?> ge <?> ή <?> >= <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο όμοιο με

παρόμοιο με

Αυτό το εικονίδιο εισάγει τη σχέση παρόμοιο με με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>sim<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο προς

επικείμενο

Εισάγει τη σχέση επικείμενο σε με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?> toward <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο διπλό βέλος προς τα αριστερά

διπλό βέλος με αριστερή κατεύθυνση

Εισάγει τη λογική σχέση βέλος με διπλή γραμμή με αριστερή κατεύθυνση. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε dlarrow στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο διπλό βέλους προς τα αριστερά και δεξιά

διπλό βέλος με αριστερή και δεξιά κατεύθυνση

Εισάγει τη λογική σχέση βέλος με διπλή γραμμή με κατεύθυνση δεξιά και αριστερά με δύο τελεστές. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε dlrarrow στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο διπλό βέλος προς τα δεξιά

διπλό βέλος με δεξιά κατεύθυνση

Εισάγει τη λογική έκφραση βέλος με διπλή γραμμή με δεξιά κατεύθυνση με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε drarrow στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο προηγείται

προηγείται

Εισαγωγή του λογικού τελεστή προηγείται με δύο δεσμευτικά θέσης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε prec στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο ακολουθεί

ακολουθεί

Εισαγωγή του λογικού τελεστή ακολουθεί με δύο δεσμευτικά θέσης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε succ στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο δεν προηγείται

δεν προηγείται

Εισαγωγή του λογικού τελεστή δεν προηγείται με δύο δεσμευτικά θέσης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε nprec στο παράθυρο Εντολών.

Εικονίδιο δεν ακολουθεί

δεν ακολουθεί

Εισαγωγή του λογικού τελεστήδεν ακολουθεί με δύο δεσμευτικά θέσης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε nsucc στο παράθυρο Εντολών.

Εικονίδιο προηγείται ή είναι ίσον

προηγείται ή ίσο

Εισαγωγή του λογικού τελεστή προηγείται ή ίσο με δύο δεσμευτικά θέσης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε preccurlyeq στο παράθυρο Εντολών.

Εικονίδιο ακολουθεί ή είναι ίσο

έπεται ή ίσο

Εισαγωγή του λογικού τελεστή έπεται ή ίσο με δύο δεσμευτικά θέσης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε succcurlyeq στο παράθυρο Εντολές.

Εικονίδιο προηγείται ή ισοδύναμο

προηγείται ή ισοδύναμο

Εισαγωγή του λογικού τελεστή προηγείται ή ισοδύναμο με δύο δεσμευτικά θέσης.Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε precsim στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο ακολουθεί ή ισοδύναμο

έπεται ή ισοδύναμο

Εισαγωγή του λογικού τελεστή έπεται ή ισοδύναμο με δύο δεσμευτικά θέσης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε succsim στο παράθυρο εντολών.

Για να δημιουργήσετε τη σχέση πολύ μεγαλύτερο από με δύο δείκτες τοποθέτησης, πληκτρολογήστε <?> gg <?> ή >> στο παράθυρο εντολών.

Πληκτρολογήστε ll ή << στο παράθυρο εντολών για να εισάγετε τη σχέση πολύ μικρότερο από στον τύπο.

Η σχέση ορίζεται ως με δύο δείκτες τοποθέτησης εισάγεται πληκτρολογώντας την εντολή <?>def<?>.

Εισάγετε το χαρακτήρα αντιστοιχίας εικόνα από με δύο δείκτες τοποθέτησης πληκτρολογώντας <?> transl <?> στο παράθυρο εντολών.

Η εντολή <?>transr<?> εισάγει το χαρακτήρα αντιστοιχίας αρχικό από με δύο δείκτες τοποθέτησης.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Κατά την χειροκίνητη εισαγωγή πληροφοριών στο παράθυρο εντολών, σημειώστε ότι ένας αριθμός τελεστών απαιτεί κενά για τη σωστή δόμηση. Αυτό είναι αληθές ειδικά αν εργάζεστε με τιμές αντί για δείκτες τοποθέτησης. Για παράδειγμα, για τη σχέση "είναι αρκετά μεγαλύτερο από". πληκτρολογήστε την εντολή 10 gg 1 ή την a gg b.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!