Επόμενη επισήμανση

Μετακινεί το δρομέα στην επόμενη επισήμανση (στα δεξιά).

Εικονίδιο σημείωσης

Οι "Επισημάνσεις" είναι δείκτες τοποθέτησης. Έχουν τη μορφή του <?> στο παράθυρο εντολών.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε από το μενού Επεξεργασία - Επόμενη επισήμανση

Πλήκτρο F4


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!