Τροποποίηση

Περιέχει εντολές για την επεξεργασία αντικειμένων στο έγγραφό σας.

Περιστροφή

Περιστρέφει το επιλεγμένο αντικείμενο(α).

Αναστροφή

Αναστρέφει το επιλεγμένο αντικείμενο οριζόντια ή κατακόρυφα.

Μετατροπή

Επιλογές για μετατροπή του επιλεγμένου αντικειμένου.

Τακτοποίηση

Μεταβάλλει την ταξινόμηση της στοίβας ενός επιλεγμένου αντικειμένου.

Στοίχιση αντικειμένων

Στοιχίζει τα επιλεγμένα αντικείμενα όσον αφορά το ένα προς το άλλο.

Κατανομή επιλογής

Κατανέμει τρία ή περισσότερα επιλεγμένα αντικείμενα ομοιόμορφα κατά μήκος του οριζόντιου ή του κάθετου άξονα . Μπορείτε επίσης να κατανείμετε ομοιόμορφα την απόσταση μεταξύ των αντικειμένων.

Ονομασία αντικειμένου

Αναθέτει ένα όνομα στο επιλεγμένο αντικείμενο, έτσι ώστε να μπορεί να βρεθεί γρήγορα από την Περιήγηση.

Ομάδα

Ομαδοποιεί τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε να μπορούν να μετακινηθούν ως ένα ενιαίο αντικείμενο.

Κατάργηση ομαδοποίησης

Διαλύει την επιλεγμένη ομάδα σε μεμονωμένα αντικείμενα.

Εισαγωγή στην ομάδα

Ανοίγει την επιλεγμένη ομάδα έτσι ώστε να μπορείτε να επεξεργαστείτε το κάθε αντικείμενο. Αν η επιλεγμένη ομάδα περιέχει μια εμφωλευμένη ομάδα μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν την εντολή στις υποομάδες.

Έξοδος από την ομάδα

Καταργεί την ομάδα, έτσι ώστε να μην μπορείτε πια να επεξεργαστείτε τα μεμονωμένα αντικείμενα στην ομάδα.

Συνδυασμός

Συνδυάζει δύο ή περισσότερα επιλεγμένα αντικείμενα σε ένα απλό σχήμα. Σε αντίθεση με την ομαδοποίηση, ένα συνδυασμένο αντικείμενο εφαρμόζει τις ιδιότητες του κατώτερου αντικειμένου στην ταξινόμηση της στοίβας. Μπορείτε να διαιρέσετε σε απόσταση τα συνδυασμένα αντικείμενα, αλλά χάνονται οι ιδιότητες του αρχικού αντικειμένου.

Διαίρεση

Διαιρεί ένα συνδυασμένο αντικείμενο σε μεμονωμένα αντικείμενα. Τα αντικείμενα του αποτελέσματος έχουν την ίδιες ιδιότητες γραμμών και γεμίσματος όπως και το συνδυασμένο αντικείμενο.

Σχήματα

Δημιουργεί ένα σχήμα από δύο ή περισσότερα επιλεγμένα αντικείμενα.

Σύνδεση

Δημιουργεί μία γραμμή ή μία καμπύλη Bézier συνδέοντας δύο ή περισσότερες γραμμές, καμπύλες Bézier ή άλλα αντικείμενα με μία γραμμή. Τα κλειστά αντικείμενα που περιέχουν γέμισμα μετατρέπονται σε γραμμές και χάνουν το γέμισμά τους.

Κατάργηση

Καταργεί τις γραμμές που είχαν συνδεθεί με την εντολή Σύνδεση .

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!