Εισαγωγή σελίδων HTML σε παρουσιάσεις

Μπορείτε να εισάγετε οποιοδήποτε αρχείο κειμένου, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου σε έγγραφα HTML, σε μια διαφάνεια.

Για να εισάγετε κείμενο από ένα αρχείο σε μία διαφάνεια:

  1. Στο μέρος όπου θέλετε να εισαγάγετε το κείμενο, επιλέξτε .

  2. Επιλέξτε "Κείμενο" ή "Έγγραφο HTML" ως Τύπο αρχείου.

  3. Εντοπίστε το αρχείο που περιέχει το κείμενο που επιθυμείτε να προσθέσετε, και ύστερα πατήστε στην Εισαγωγή.

Αν το αρχείο κειμένου περιέχει περισσότερο κείμενο από αυτό που μπορεί να εισαχθεί σε μία απλή διαφάνεια, μπορείτε να διαιρέσετε το κείμενο σε διαφορετικές διαφάνειες.

  1. Διπλοπατήστε στο κείμενο που έχει εισαχθεί για να εισάγετε τη λειτουργία επεξεργασίας.

  2. Επιλέξτε όλο το κείμενο που βρίσκεται κάτω από την ορατή περιοχή της διαφάνειας και πατήστε +X.

  3. Επιλέξτε και έπειτα πατήστε +V.

  4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 μέχρι να τοποθετηθεί όλο το κείμενο σε διαφάνειες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!