Μετατροπή 2Δ αντικειμένων σε καμπύλες, πολύγωνα και 3Δ αντικείμενα

Μπορείτε να μετατρέψετε δισδιάστατα (2Δ) αντικείμενα για να δημιουργήσετε διάφορα σχήματα. Το LibreOffice μπορεί να μετατρέψει 2Δ αντικείμενα στους παρακάτω τύπους αντικειμένου:

Δύο τύποι 3Δ αντικειμένων

Για να μετατρέψετε ένα αντικείμενο σε καμπυλωτό σχήμα:

  1. Επιλέξτε ένα 2Δ αντικείμενο στη διαφάνεια ή στη σελίδα.

  2. Δεξιοπατήστε στο αντικείμενο και επιλέξτε Μετατροπή - Σε καμπύλη.

Για τροποποίηση του σχήματος ενός αντικειμένου, πατήστε στο εικονίδιο Σημεία τουεικονιδίου στη γραμμή εργαλείων σχεδίασης και σύρτε τις λαβές του αντικειμένου. Μπορείτε επίσης να σύρετε τα σημεία ελέγχου μιας λαβής για τροποποίηση του σχήματος της καμπύλης.

Για να μετατρέψετε ένα 2Δ αντικείμενο σε πολύγωνο:

  1. Επιλέξτε ένα 2Δ αντικείμενο στη διαφάνεια ή στη σελίδα.

  2. Δεξιοπατήστε στο αντικείμενο και επιλέξτε Μετατροπή - Σε πολύγωνο.

Για να τροποποιήσετε το σχήμα του αντικειμένου, πατήστε στο εικονίδιο Σημείατου εικονιδίου στη γραμμή εργαλείων σχεδίασης και σύρτε τις λαβές του αντικειμένου.

Για να μετατρέψετε ένα αντικείμενο 2Δ σε 3Δ αντικείμενο:

  1. Επιλέξτε ένα 2Δ αντικείμενο στη διαφάνεια ή στη σελίδα.

  2. Πατήστε στο εικονίδιο Εξώθηση ναι/όχι του εικονιδίου στη γραμμή σχεδίασης, ή δεξιοπατήστε στο αντικείμενο και επιλογή Μετατροπή - σε 3Δ.

Για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες ενός 3Δ αντικειμένου, χρησιμοποιήστε τις γραμμές εργαλείων Γραμμή και γέμισμα και Ιδιότητες 3Δ.

Εικονίδιο συμβουλής

Για μετατροπή ενός αντικειμένου σε 3Δ, χρησιμοποιήστε το εικονίδιο εργασίες γραμματοσειρών του εικονιδίου της γραμμής εργαλείων σχεδίασης.


Για να μετατρέψετε ένα αντικείμενο 2Δ σε 3Δ περιστρεφόμενο αντικείμενο:

Περιστρέφοντας το επιλεγμένο αντικείμενο γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του, δημιουργείται ένα 3Δ περιστρεφόμενο αντικείμενο.

  1. Επιλέξτε ένα 2Δ αντικείμενο στη διαφάνεια ή στη σελίδα.

  2. Δεξιοπατήστε στο αντικείμενο και επιλέξτε Μετατροπή - Σε αντικείμενο 3Δ

Για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες ενός 3Δ αντικειμένου, χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων Γραμμή και γέμισμα και τη γραμμή εργαλείων Ιδιότητες 3Δ.

Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε να περιστρέψετε το αντικείμενο 2Δ πριν τη μετατροπή του για να δημιουργηθεί ένα πιο σύνθετο σχήμα.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!