Κατάλογοι

Για τις επιλεγμένες παραγράφους, προσθέτει αρίθμηση ή κουκκίδες, επεξεργασία των επιπέδων διάρθρωσης και μετακίνηση τους πάνω ή κάτω στη διαφάνεια.

Εναλλαγή αδιάτακτου καταλόγου

ΚΑντιστοιχεί κουκίδες στις επιλεγμένες παραγράφους ή αφαιρεί τις υπάρχουσες κουκίδες.

Εναλλαγή διαταγμένου καταλόγου

Προσθέτει ή αφαιρεί αρίθμηση από τις επιλεγμένες παραγράφους.

Προβιβασμός

Μετακινεί μια παράγραφο καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας ή επιλεγμένες παράγραφοι καταλόγου, κατά ένα επίπεδο καταλόγου προς τα πάνω.

Υποβιβασμός

Μετακινεί μια παράγραφο καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας ή επιλεγμένες παραγράφοι καταλόγου, ένα επίπεδο καταλόγου προς τα κάτω.

Μετακινεί την παράγραφο όπου βρίσκεται ο δρομέας, ή τις επιλεγμένες παραγράφους, μετά την επόμενη παράγραφο.

Μετακινεί την παράγραφο όπου βρίσκεται ο δρομέας, ή τις επιλεγμένες παραγράφους, πριν από την προηγούμενη παράγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!