Επιλογή της περιοχής κειμένου μόνο

Καθορίζει εάν θα επιλέγεται πλαίσιο κειμένου πατώντας το κείμενο.

Στην περιοχή του πλαισίου κειμένου που δεν συμπληρωμένο με κείμενο, μπορεί να επιλεγεί αντικείμενο πίσω από το πλαίσιο κειμένου.

Εικονίδιο επιλογής μόνο περιοχής κειμένου

Επιλογή περιοχής κειμένου μόνο

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!