Συγκράτηση σε σημεία αντικειμένου

Καθορίζει εάν το περίγραμμα του γραφικού αντικειμένου θα στοιχιστεί με τα σημεία του πλησιέστερου γραφικού αντικειμένου.

Αυτό ισχύει μόνο εάν ο δείκτης ή η γραμμή περιγράμματος του γραφικού αντικειμένου είναι στην περιοχή προσκόλλησης.

Εικονίδιο προσκόλλησης σε σημεία αντικειμένου

Συγκράτηση σε σημεία αντικειμένου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!