Συγκράτηση σε περιθώρια σελίδας

Καθορίζει εάν το περίγραμμα του αντικειμένου γραφικού θα στοιχιστεί στο πλησιέστερο περιθώριο σελίδας.

Ο δείκτης ή η γραμμή περιγράμματος του γραφικού αντικειμένου πρέπει να είναι στη περιοχή προσκόλλησης.

Εικονίδιο προσκόλλησης σε περιθώρια σελίδας

Συγκράτηση σε περιθώρια σελίδας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!