Προσκόλληση στους οδηγούς προσκόλλησης

Προσκολλά την άκρη του μεταφερόμενου αντικειμένου στον πλησιέστερο οδηγό προσκόλλησης, όταν απελευθερώνετε το ποντίκι.

Εικονίδιο

Προσκόλληση στους οδηγούς προσκόλλησης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!