Σημεία κόλλησης

Εισάγετε ή τροποποιήστε τις ιδιότητες ενός σημείου σύνδεσης. Ένα σημείο σύνδεσης είναι ένα προσαρμοσμένο σημείο σύνδεσης όπου μπορείτε να επισυνάψετε μια γραμμή σύνδεσης .

Εικονίδιο σημείων προσκόλλησης

Σημεία κόλλησης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!