Σημεία προσκόλλησης

Εισαγάγετε ή τροποποιήστε τις ιδιότητες ενός σημείου προσκόλλησης. Ένα σημείο προσκόλλησης είναι ένα προσαρμοσμένο σημείο σύνδεσης όπου μπορείτε να επισυνάψετε μια γραμμή σύνδεσης.

Εικονίδιο σημείων προσκόλλησης

Εμφάνιση λειτουργιών σημείων προσκόλλησης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!