Κινούμενο κείμενο

Καθορίζει τις ρυθμίσεις κίνησης κειμένου για το τρέχον εφέ στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές εφέ.

Διάλογος κίνησης κειμένου

Ομαδοποίηση κειμένου

Καθορίζει πώς κινούνται οι πολλαπλές παράγραφοι:

Αυτόματα ύστερα

Εάν επιλεγεί "Ομαδοποίηση κειμένου - Από παραγράφους 1ου επιπέδου" , οι παράγραφοι κινούνται η μία μετά την άλλη.

Εισαγωγή πρόσθετης καθυστέρησης σε δευτερόλεπτα για την κίνηση των επόμενων παραγράφων.

Εφαρμογή κίνησης σε συνημμένο σχήμα

Αποεπιλογή αυτού του πλαισίου για κίνηση μόνο του κειμένου, όχι του σχήματος.

Σε αντίστροφη σειρά

Κινεί τις παραγράφους σε αντίστροφη σειρά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!