Κατάργηση

Καταργεί τις γραμμές που είχαν συνδεθεί με την εντολή Σύνδεση .

Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε γέμισμα σε κλειστά σχήματα τα οποία δεν έχουν σπάσει σε απόσταση με αυτήν την εντολή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Διάσπαση (μόνο για το LibreOffice Draw)

Επιλέξτε μια γραμμή που δημιουργήθηκε συνδέοντας δύο ή περισσότερες γραμμές, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Αλλαγή.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!