Μετατροπή

Επιλογές για μετατροπή του επιλεγμένου αντικειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Μετατροπή (μόνο για το LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του επιλεγμένου αντικειμένου και επιλέξτε Μετατροπή


Σε καμπύλη

Μετατρέπει το επιλεγμένο αντικείμενο σε καμπύλη Bézier.

Σε πολύγωνο

Μετατρέπει το επιλεγμένο αντικείμενο σε πολύγωνο (ένα κλειστό αντικείμενο με περίγραμμα από ευθείες γωνίες). Δεν θα μεταβληθεί η εμφάνιση του αντικειμένου. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να δεξιοπατήσετε και να επιλέξετε Επεξεργασία σημείων για να εμφανίσετε τις αλλαγές.

Σε περίγραμμα

Μετατρέπει το επιλεγμένο αντικείμενο σε πολύγωνο, ή μία ομάδα πολυγώνων. Αν η μετατροπή δημιουργεί μία ομάδα πολυγώνων (για παράδειγμα, όταν μετατρέπετε ένα αντικείμενο κειμένου), τότε πιέστε το πλήκτρο F3 για να εισάγετε την ομάδα πριν να μπορείτε να επιλέξετε ένα μεμονωμένο πολύγωνο.

Μετατροπή σε 3Δ

Μετατρέπει το επιλεγμένο αντικείμενο σε αντικείμενο τριών διαστάσεων (3Δ).

Μετατροπή σε περιστρεφόμενο αντικείμενο 3Δ

Δημιουργεί ένα τρισδιάστατο σχήμα περιστρέφοντας το επιλεγμένο αντικείμενο γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του.

Σε bitmap

Μετατρέπει το επιλεγμένο αντικείμενο σε εικόνα bitmap (ένα πλέγμα εικονοστοιχείων που αναπαριστά μία εικόνα).

Σε metafile

Μετατρέπει το επιλεγμένο αρχείο σε μορφή metafile των Windows (WMF), που περιέχουν και τα δύο δεδομένα με εικόνες bitmap και διανυσματικά γραφικά αντικείμενα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!