Αναστροφή

Αναστρέφει την ταξινόμηση της στοίβας των επιλεγμένων αντικειμένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση - Αντιστροφή (μόνο για το LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου αντικειμένου και επιλέξτε Τακτοποίηση - Αναστροφή

Στη γραμμή σχεδίασης, ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Τακτοποίηση και πατήστε:

Εικονίδιο

Αναστροφή


Μπορείτε να επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία μόνο αν έχουν επιλεγεί μαζί δύο αντικείμενα σχεδίασης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!