Πίσω από αντικείμενο

Μεταβάλει την ταξινόμηση της στοίβας μετακινώντας το επιλεγμένο αντικείμενο πίσω από ένα αντικείμενο που καθορίσατε. Η τοποθεσία της οθόνης του επιλεγμένου αντικειμένου δεν θα μεταβληθεί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση - Πίσω από το αντικείμενο (μόνο για το LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου αντικειμένου και επιλέξτε Τακτοποίηση - Πίσω από το αντικείμενο

Στη γραμμή σχεδίασης, ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Τακτοποίηση και πατήστε:

Εικονίδιο

Πίσω από το αντικείμενο


Επιλέξτε τα αντικείμενα που επιθυμείτε να μετακινηθούν πίσω από ένα άλλο αντικείμενο. Δεξιοπατήστε και επιλέξτε Τακτοποίηση - Πίσω από αντικείμενο και ύστερα πατήστε σε ένα αντικείμενο στη διαφάνειά σας.

Εικονίδιο σημείωσης

Η τακτοποίηση αντικειμένων επηρεάζει την ταξινόμηση της στοίβας όλων των αντικειμένων στο έγγραφό σας.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!