Μπροστά από αντικείμενο

Μεταβάλλει την ταξινόμηση της στοίβας μετακινώντας το επιλεγμένο αντικείμενο μπροστά από ένα αντικείμενο που καθορίσατε. Η τοποθεσία της οθόνης του επιλεγμένου αντικειμένου δεν θα μεταβληθεί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση - Μπροστά από το αντικείμενο (μόνο για το LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου αντικειμένου και επιλέξτεΤακτοποίηση - Μπροστά από αντικείμενο

Στη γραμμή σχεδίασης, ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Τακτοποίηση και πατήστε:

Εικονίδιο

Μπροστά από το αντικείμενο


Επιλέξτε τα αντικείμενα που επιθυμείτε να μετακινηθούν στο προσκήνιο. Δεξιοπατήστε και επιλέξτε Τακτοποίηση - Μπροστά από αντικείμενο, και ύστερα πατήστε σε ένα αντικείμενο στη διαφάνειά σας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!