Ανοίγει το παράθυρο τεχνοτροπιών της πλευρικής στήλης, που αναφέρει τις διαθέσιμες τεχνοτροπίες γραφικών και παρουσιάσεων για εφαρμογή και επεξεργασία.

Το παράθυρο τεχνοτροπίες στο LibreOffice Impress συμπεριφέρεται διαφορετικά από τα άλλα προγράμματα του LibreOffice. Παραδείγματος χάρη, μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να εφαρμόσετε Τεχνοτροπίες γραφικών, αλλά μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο Τεχνοτροπίες παρουσιάσεων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...


Όταν επεξεργάζεστε μια τεχνοτροπία, οι αλλαγές εφαρμόζονται αυτόματα σε όλα τα στοιχεία που μορφοποιήθηκαν με αυτήν την τεχνοτροπία στο έγγραφό σας. Εάν επιθυμείτε να διασφαλίσετε ότι οι τεχνοτροπίες σε μία ειδική διαφάνεια δεν ενημερώνονται, δημιουργήστε μία νέα κύρια διαφάνεια για τη διαφάνεια.

Τεχνοτροπίες παρουσίασης

Εμφανίζει τις τεχνοτροπίες που χρησιμοποιήθηκαν στις Αυτόματες διατάξεις του LibreOffice Impress. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε τις τεχνοτροπίες παρουσιάσεων.

Εικονίδιο τεχνοτροπιών παρουσίασης

Τεχνοτροπίες παρουσιάσεων

Τεχνοτροπίες γραφικών

Εμφανίζει τις τεχνοτροπίες για μορφοποίηση γραφικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων κειμένου.

Εικονίδιο τεχνοτροπιών γραφικών

Τεχνοτροπίες γραφικών

Λειτουργία μορφής γεμίσματος

Εφαρμόζει την επιλεγμένη τεχνοτροπία σε ένα αντικείμενο στη διαφάνειά σας. Πατήστε στο εικονίδιο του κουβά βαφής και ύστερα σε ένα αντικείμενο στη διαφάνειά σας για να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία. Πατήστε στο εικονίδιο του κουβά βαφής ξανά για να τερματίσετε αυτήν τη λειτουργία.

Εικονίδιο κατάστασης μορφής γεμίσματος

Λειτουργία μορφής γεμίσματος

Νέα τεχνοτροπία από επιλογή

Δημιουργεί μια νέα τεχνοτροπία χρησιμοποιώντας ιδιότητες μορφοποίησης ενός επιλεγμένου αντικειμένου.

Εικονίδιο νέας τεχνοτροπίας από την επιλογή

Νέα τεχνοτροπία από την επιλογή

Ενημέρωση τεχνοτροπίας

Ενημερώνει την επιλεγμένη τεχνοτροπία στο παράθυρο τεχνοτροπίες με την τρέχουσα μορφοποίηση του επιλεγμένου αντικειμένου.

Εικονίδιο ενημέρωσης τεχνοτροπίας

Ενημέρωση τεχνοτροπίας

Κατάλογος τεχνοτροπιών / Ομάδες τεχνοτροπιών / Μενού περιβάλλοντος: Νέο / Επεξεργασία τεχνοτροπίας / Απόκρυψη

Δημιουργία, επεξεργασία, εφαρμογή και διαχείριση τεχνοτροπιών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!